Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteistyö ja työnjako

Takaisin etusivulle

Tiedon ja osaamisen yhteisluominen ja sitä tukevan toimintakulttuurin edistäminen ovat keskeisiä vaikuttavuuden edellytyksiä.

Korkeakoulujen erikoistuvat alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti  profiiliensa ja vahvuuksiensa mukaisesti. On tärkeää, että korkeakoulut ja niiden sidosryhmät sovittavat  entistä voimakkaammin yhteen korkeakoulustrategiat ja alueellisen erikoistumisen linjaukset, mikä mahdollistaa yhteisten vaikuttavuustavoitteiden määrittelemisen. 

Näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee luoda  organisaatioiden rajat ylittäviä pysyviä prosesseja ja toimintatapoja, joihin sitoudutaan yhdessä.

Strategiseen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan rohkeutta, uusia avauksia ja riskinottoa. Innovaatiot syntyvät usein eri tieteenalojen ja toimijoiden rajapinnoissa. Korkeakoulujen strateginen ajattelu, johtaminen ja sen  käytännöt määrittelevät sen, miten hyvin potentiaaliset strategiset aihiot ja korkeakoulun vallitseva strategia kohtaavat. Strategioiden ja johtamisen onkin tuettava profiloitumista vaikuttavalla tavalla omia vahvuuksia hyödyntäen.

Maailmanluokan, kansallinen ja alueellinen profiili eivät ole vastakohdat, vaan ne on yhdistettävissä korkeakoulun vaikuttavuuteen sekä mainevaikuttavuutta indikoiviin ranking-listauksiin. Ranking-listauksilla on vahvistuva informaatio-ohjauksen luonne, mutta vaikuttavuuden edistämisen kannalta ranking-sijoitus ei strategisesti kirkasta varsinaista yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämistä.

Kehittämissuositukset

Korkeakoulujen strategiat ja suunnitelmat tulee laatia tukemaan vaikuttavuuden vahvistamista.

Tavoitteiden asettamisessa ja korkeakoulujen kehittämisessä yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella työ- ja elinkeinoelämän, julkisten toimijoiden sekä muiden korkeakoulujen kanssa tulee olla keskeinen rooli.

  • Korkeakoulujen strategiat tulee laatia mahdollisimman laajasti eri tahoja osallistavan suunnitteluprosessin avulla. Elinkeino- ja työelämä ovat osallisina strategiatyössä koko prosessin ajan. Prosessiin sitoutetaan esimerkiksi alueen elinkeino- ja työelämää edustavan neuvottelukunnan jäsenet ja yritykset. 
  • Sidosryhmäviestintä on keskeinen osa strategiaprosessia.
  • Strategian tulee kannustaa uusia avauksia mahdollistavaan riskinottoon.
  • Resursseja tulee kohdistaa myös kehittämiseen.
  • Korkeakoulujen strategioiden tulee mahdollistaa asiakkaiden osallistumisen tutkimus- ja kehityshankkeisiin niiden suunnitteluvaiheesta lähtien. 
  • Korkeakoulujen strategioissa tulee heijastua kansainvälisesti korkea tavoitteenasettelu.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/