Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Innovatiivisuus verkostoissa ja yhteistyössä

Takaisin etusivulle

Innovaatioverkostot ja -ekosysteemit ovat sekä konkreettisia kumppanuuksia että laajempia toimintamalleja,  jotka edistävät korkeakoulujen vaikuttavuutta. Toimintatapana innovaatioekosysteemi yhdistää eri toimijoita luomaan uutta oman osaamisensa pohjalta toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioon ottaen. Tämä koskee sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja ja niin tieteellistä kuin soveltavaa tutkimusta. Korkeakoulut voivat olla paitsi yhtenä toimijana verkostoissa ja ekosysteemeissä niin myös niiden rakentajina.

Vaikuttavuus on osa kaikkien korkeakoulutoimijoiden tehtävää. Vaikuttavuutta syntyy korkeakoulujen, muun yhteiskunnan, kuten yritysten, julkisen sektorin ja poliittisen päätöksenteon, sekä eri korkeakoulujen sisäisten toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien toimiessa monialaisissa ja työelämälähtöisissä tutkimusprojekteissa, ja tutkijoiden työskennellessä yhdessä opetuksen ja työelämän kanssa syntyy uutta tietoa sekä yhteiskunnan hyödynnettäväksi että toimijoiden osaamispääomaksi. Toimijoiden rajapinnat ovat oleellisia vaikuttavuuden ja innovaatioiden kehittämisessä. Kumppanuusverkoston on tuotettava lisäarvoa myös korkeakoululle esimerkiksi syntyvän osaamisen tai liiketoiminnan muodossa. Vaikuttavuutta lisääviä mekanismeja on esitetty kuviossa, jossa kuvataan korkeakoulun eri toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyötä ja roolien sulautumista.

Kuva. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuorovaikutteisuus ja toimijoiden roolien limittyminen.Infograafin kuva 2

 

Kehittämissuositukset

Alueellinen vaikuttavuus ja yrittäjyys tulee nostaa korkeakoulujen vaikuttavuuden keskiöön: 

  • Korkeakoulujen tulee vahvistaa yhteistyötä erityisesti uusien ja kasvupotentiaalia omaavien pk-yritysten kanssa yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Osana tätä toimintaa tulee kehittää avoimia innovaatioympäristöjä, ml. Boot camp, acsi-camp -tyyppiset kehittämisleirit, jotka mahdollistavat ideoiden ristiinpölytyksen ja epätyypilliset kohtaamiset.
  • Korkeakoulujen tulee tukea bottom up -lähestymistapaa yrittäjyyteen. Opiskelijoita tulee myös tukea ja rohkaista ottamaan itse vastuuta erilaisista yrittäjyyttä lisäävistä toimintamalleista. Oman yrityksen perustamista realistisena uravaihtoehtona tulisi nostaa laajemmin esille.

Vuorovaikutus ja yhteistyö tulee nähdä oikeudeksi ja mahdolliseksi, joka koskee kaikkia korkeakoulujen toimijoita organisaation eri tasoilla ja tehtävissä.

Hyvät käytänteet

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yrittäjyyssuositukset: UNIFI ja Arene

Innovaatioyhteistyö:

  • Yliopiston innovaatiotoimintaa kehitetään entistä tavoiteorientoituneemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopisto sekä Åbo Akademi valmistelevat yhteisen ”Knowlegde Transfer Finland” -toimintamallin, jonka tavoitteena on perustaa yhteinen innovaatioiden hallintaan, kansainväliseen kaupallistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä yhtiö. Sen tavoitteena on helpottaa ja aktivoida yhteistyötä partneriyliopistojen sekä liike-elämän ja yhteiskunnan toimijoiden välillä, kasvattaa riittävä kriittinen massa patenttiportfolion hyödyntämiseen.
  • Korkeakoulujen osallistuminen innovaatioalustojen toimintaan Demola, HealthHUB, Mediapolis
  • AB Seinäjoki on agrobiotalouden innovaatioverkosto, joka tarjoaa alueen yrityksille, kehittäjille ja muille toimijoille mahdollisuuden verkottua sekä kehittää ja kiihdyttää liiketoimintaansa. Verkostossa ovat mukana Seinäoen ammattikorkeakoulu, yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus, kehittämisyhtiö Into Seinäjoki sekä alan yritykset. Tavoitteena on lisätä agrobiotalouden näkyvyyttä sekä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, luoda fyysisesti ja toiminnallisesti näkyvä ruokaketjuun keskittyvä innovaatioyhteisö sekä kehittää innovatiivisia toimintatapoja. AB Seinäjoki
  • Innovaatioyhteistyö alueen ja ministeriöiden kanssa.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/