Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Osaaminen

Takaisin etusivulle

Vaikuttavuuteen liittyvää osaamista vahvistettava

Korkeakoulujen osaaminen on tietoperusteista. Sekä korkeakoulujen itsensä että muun yhteiskunnan, ml. elinkeinoelämä, julkinen ja kolmas sektori sekä päätöksenteko,  on mahdollista kehittää ymmärrystä siitä, minkälaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta korkeakoulut voivat tuottaa. Korkeakoulujen on tärkeää tuntea yhteiskunnan eri sektoreiden toimintamekanismit ja toiminta. Yhteiskunnan eri toimijoiden tulee vastaavasti tuntea korkeakoulujen potentiaali tuottaa ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja tarpeisiin.   Vaikuttavuusosaamisen ytimessä on kyky tunnistaa ja ennakoida relevantteja ongelmia ja kyky etsiä niille ratkaisuja. 

Koulutustehtävän näkökulmasta korkeakoulujen vaikuttavuusosaamisen keskiössä on korkeakoulun kyky ennakoida yhteiskunnan osaamistarpeita tuleviin työvoimatarpeisiin vastaamiseksi, näkemys  elinikäisestä oppimisesta sekä rohkeus kehittää pedagogiikkaa siten, että opetus  perustuu myös rohkeisiin ja innovatiivisiin kokeiluihin. Kokeilukulttuuri tukee oppimista mahdollisuuksien näkemiseen, riskien hallintaan ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Tutkimuksen vaikuttavuus voi ilmetä sivistyksenä, hyvinvointina, tai elintasoon ja kilpailukykyyn kohdistuvina vaikutuksina. Tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella sen perusteella, kuinka tutkimus tuottaa tietoa merkittävistä ja yhteiskuntaa uudistavista teemoista. Relevanssia korostava tutkimus- ja kehitystoiminta voi tuottaa osoitettuja hyötyjä kuten innovaatioita, kilpailukykyetuja, työllisyyttä  ja tutkimustiedon kaupallistamista.

Vaikuttavuusosaamisen tärkeä osa-alue on  yhteiskunnallisen vaikuttavuuden johtaminen, jota korkeakouluissa tulee vahvistaa osana ammattimaisen johtajuuden ja johtamiskulttuurin kehittämistä. 

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/75/osallistuminen/206/keskustelu/