Etusivu \ Personalen \ Personalstrategin sätts i verket

Personalstrategin sätts i verket

Intern arbetsrotation

Att inleda personalrotation var en av de viktigaste åtgärderna i den personalstrategi som blev klar i slutet av år 2016. Beslut fattades om att assistenterna skulle vara de första att delta i arbetsrotationen och bekanta sig med andra ansvarsområden. Under år 2018 är avsikten att arbetsrotationen även omfattar de ledande experterna.

År 2017 deltog alla assistenter 2–4 veckor i arbetsrotationen på KKV:s olika enheter. Den respons som lämnades in om arbetsrotationen var huvudsakligen positiv. Assistenterna ansåg det vara bra att till exempel få en möjlighet att se hur sådana fall som de hanterat har framskridit samt delta i enheternas palavrer och de olika ansvarsområdenas informationsmöten. Assistenterna uppgav att de efter arbetsrotationen hade bättre insyn i det arbete som utförs vid ämbetsverkets olika enheter. Följaktligen uppfylldes en av de viktiga avsikterna med rotationen, det vill säga att i högre grad förstå och värdesätta andras arbete.

Henkilökierto: Tuija Marina ja Virve

Tuija Ajanti, Virve Kopra och Marina Mäkelä deltog i KKV:s interna arbetsrotation.

Chefscoachning

Enhetschefernas utbildningsprogram i främst ledarskapsfärdigheter lyftes fram som en viktig del av personalstrategins HR-program år 2017. Utifrån den respons som kommit in via olika enkäter anser personalen att arbetet löper bra med den så kallade casemetoden, men att det finns brister i personledningen. Det kom fram att KKV:s enhetschefer saknar forum och tillfällen att mer informellt lära känna varandra över ansvarsområdena, således hörde även det till de viktiga målen för coachningen.

Programmet för chefernas coachning planerades och ordnades i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus Oy. Coachningen gick ut på att under höstens lopp fundera kring den egna ledarstilen, att skapa och hitta motivation samt känslornas roll i organisationer och ledarskapet. Under början av år 2018 har coachningen fortsatt genom att bland annat behandla den kommande flytten till nya lokaliteter med hjälp av gruppcoachning. Avsikten är också att forskningschefer, tyngdpunktsansvariga och några andra teamledare ska genomgå en utbildning med fokus på ett coachande förhållningssätt och att skapa utrymme för engagemang och motivation inom teamet. Senare under år 2018 fattas beslut om hur detta ska verkställas.

Rekryteringar

KKV:s rekryteringsanvisningar förnyades under år 2017. I samband med alla rekryteringar är det viktigt att säkerställa ett rättvist och jämställt ansöknings- och utnämningsförfarande med hänsyn till alla sökande, och en viktig del av processen är en utnämningspromemoria av hög kvalitet och med tydliga motiveringar. I anvisningarna ville man även ha klara och tydliga riktlinjer i synnerhet när det gäller internrekryteringen. Alla KKV:s interna rekryteringar görs huvudsakligen så att hela personalen erbjuds lika möjlighet att söka olika poster och på så sätt bredda kompetensen och delta i arbetsrotationen.

I KKV:s rekryteringsanvisning konstateras att personutvärderingar kan användas i både externa och interna rekryteringar framförallt med tanke på de färdigheter och förmågor som förutsätts för direktörs- och chefsposter liksom i samband med krävande expertuppdrag. De här utvärderingarna uppfyller även kraven på likabehandling och ger, jämfört med en intervju, en djupare inblick i de sökandes personliga egenskaper

Bättre medarbetarkompetens genom coachning

År 2017 färdigställdes KKV:s förhållningsregler när det gäller osakligt bemötande och trakasserier. För personalen ordnades coachning om psykosociala risker och motsättningar på arbetsplatsen samt hur man hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt som ökar den ömsesidiga förståelsen. Osakligt bemötande är ett tema som framöver kommer att utvidgas till att även handla om hurdant ett uppmuntrande och kraftgivande bemötande mellan medarbetare är.

KKV kommer att få ett separat personalbokslut

Personalbokslutet för år 2017 publiceras som en del av KKV:s årsbok, men avsikten är att år 2019 ge ut ett separat personalbokslut.