Osaaminen

Vahvuuksiin keskittyminen

Takaisin etusivulle

Korkeakoulujen vaikuttavuus määrittyy kunkin korkeakoulun profiilin ja erityispiirteiden mukaisesti

Korkeakoulun profiloituminen ja vahvuuksiin perustuva toiminta ovat vaikuttavuuden edellytys. Vahvuudet tarkoittavat niitä tekijöitä, joissa korkeakoulut ovat osaamisensa perusteella erityisen hyviä. Vahvuudet vaihtelevat korkeakouluittain. Onnistunut profilointi merkitsee erikoistumista vahvuusalueisiin sekä valintojen ja poisvalintoja tekemistä tieteenalojen sekä koulutus- ja tutkimusalojen välillä. Profilointi mahdollistaa  osaamis- ja talousresurssin tehokkaamman hyödyntämisen. Profilointi määrittelee myös korkeakoulujen sidosryhmät ja strategiset kumppanit sekä työnjaon eri toimijoiden välillä. Vahvuuksien ympärille voidaan luoda verkostoja, jotka lisäävät korkeakoulujen toiminnan vaikuttavuutta.

Kehittämissuositukset

Korkeakoulujen on mahdollista määritellä,  tehdä näkyväksi ja todentaa vaikuttavuutensa suhteessa vahvuuksiinsa.  Korkeakoulun vaikuttavuuden kriteerit määrittyvät kunkin korkeakoulun vaikuttavuuden määritelmän ja tavoitteiden sekä toimintaympäristön perusteella.

Korkeakoulut voivat yhdessä sidosryhmiensä ja strategisten kumppaniensa, ml. julkinen hallinto ja päätöksenteko, elinkeinoelämä, kanssa  luoda alueiden yhteiset strategiset kärjet edistämään yhteistoiminnan vaikuttavuutta. Yhteisten vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistamisen ohella strategiseen yhteistyöhön kuuluu olennaisena osana toisten vaikuttavuutta tuottavien toimijoiden  roolin tunnistaminen ja arvostaminen osana verkostoja. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten keskinäistä strategista yhteistyötä tulee vahvistaa tunnistaen yhteisiä intressialueita, joita johdetaan systemaattisesti sekä rakenteiden että kannustimien avulla. Työnjako tehdään vahvuuksien mukaan.

 Hyvät käytänteet

TKI-toiminnan ja korkeakoulun strategian ja perustehtävien välinen integraatio.
Alueellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden seuraaminen suhteessa korkeakoulujen strategisiin painoaloihin. Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta

Yhteiset innovaatio-ohjelmat

  • Lapin korkeakoulukoulukonsernin innovaatio-ohjelma on ohjannut korkeakoulujen ja aluekehitystoimijoiden yhteistyötä korkeakoulukonsernin perustamisesta, vuodesta 2008, lähtien. Uusimman innovaatio-ohjelman avulla osapuolten strateginen profiloituminen vahvistuu edelleen ja muotoutuu vahvemmaksi osaksi lappilaista aluekehitystyötä. Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma 

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi