Osaaminen

Ammattimainen johtaminen ja prosessit

Takaisin etusivulle

Korkeakoulujen sisäiset toimintamallit vaikuttavat siihen, minkälaista vaikuttavuutta tuottavaa vuorovaikutusta korkeakoululla on suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Korkeakouluilla tulee olla perustehtävien autonomian tunnistava johtamisjärjestelmä, joka vastuuttaa, kannustaa ja antaa välineitä työn vaikuttavuuden tunnistamiseen ja edistämiseen. Tämä linkittyy vaikuttavuuden moniulotteisuuden tiedostamiseen sekä toisaalta oikeanlaisten kannustimien hyödyntämiseen ja vaikuttavuusvastuun riittävään resursointiin. 

 Vastuut ja tavoitteet vaikuttavuuden syntymisessä linkittyvät korkeakoulun vahvuusaloihin ja siihen, että korkeakoulu pystyy määrittelemään ydintoimintansa menestykseen liittyvää osaamista strategiassa ja johtamisessaan. Osana johtamista vaikuttavuuden merkityksen tulee näkyä myös korkeakoulujen sisäisissä kannustimissa.

Ammattimainen johtaminen tarkoittaakin muun muassa kykyä johtaa toimintaa tehokkaasti yhteiskunnallista vaikuttavuutta tuottavalla tavalla. Johtamisjärjestelmän avulla on mahdollista varmistaa korkeakoulun toimijoiden sitoutuminen toimintaedellytysten ja toimintaympäristön muuttuessa. Kannusteiden käyttö on oleellinen osa tätä tavoitetta.

Korkeakoulut tarvitsevat hyvin mietittyjä toiminnallisia kokonaisuuksia ja prosesseja. Prosesseja voidaan toteuttaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi koulutustoiminnan vaikuttavuus syntyy onnistuneesta pedagogiikasta ja opiskelijoiden menestyksestä. Osaavan opiskelijan valmistuminen ja työelämään siirtyminen ovat keskeisimpiä vaikuttavuuden muotoja.  Korkeakoulujen tulee määrittää myös  muun muassa opettajan pedagogisen osaamisen taso ja vaatimukset. Korkeakoulun tarjoaman urapolun ja palkitsemisen on tuettava yksilön osaamisen kehittymistä ja ohjattava suoritusta kannustavasti.

Kehittämissuositukset

Korkeakoulujen tulee vahvistetaan ammattimaista johtajuutta, prosesseja ja vaikuttavuuden kannustimia

  • Ammattimaisen johtamisen vahvistaminen korkeakouluissa: Strategisen osaamisen johtamisen tason nostaminen kaikilla tasoilla, kuten esimerkiksi opetus- ja johtamisosaamisessa.
  • Määritellään oman toiminnan vaikuttavuus strategioihin.
  • Korkeakoulujen tulee mahdollistaa joustavat opintopolut, jolloin opiskelijat voivat itse suunnitella oppimisprofiiliaan jäykkien koulutusalakohtaisten tutkintojen sijaan.

Hyvät käytänteet

Osaamistavoitteiden työelämävastaavuus

  • Tasapainoinen, elinkeinorakennetta noudatteleva ja uudistava koulutustarjonta
  • Opetussuunnitelmien säännöllinen uudistaminen ja tarkistus yhdessä avainkumppaneiden kanssa
  • Neuvottelukuntatoiminta ja monialaiset suunnittelutiimit sidosryhmien kanssa.

Yhteistyö alumnien kanssa koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämiseksi:

  • Alumniyhteistyö

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/