Oppiminen ja uudistuskyky

Yhteissuunnittelu

Takaisin etusivulle

Yhteissuunnittelu, palvelumuotoilu ja vastaavat osallistavat johtamista ja resursointia tukevat välineet  luovat edellytyksiä vaikuttavuudelle. Osallistavat suunnitteluprosessit voivat liittyä korkeakoulun toiminnan suunnitteluun sekä strategiatasolla että konkreettisen toiminnan eri tasoilla. Yhteissuunnittelun tavoitteena on käytännönläheisen ja helposti hyödynnettävän osaamisen ja innovaatiotyön edistäminen niin tutkimuksessa, kehittämistyössä kuin opetuksessakin.

Avointa ja aktiivista vuorovaikusta ja yhteistoimintaa esimerkiksi elinkeinoelämän ja aluetoimijoiden kanssa voidaan lisätä osallistamalla sidosryhmiä korkeakoulujen strategiaprosesseihin sekä erilaisiin neuvoa-antaviin toimielimiin. Näin korkeakoulut voivat edistää asiakaslähtöisyyttä toiminnassaan, minkä taas katsotaan vahvistavan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

 Kehittämissuositukset
  • Korkeakoulut voivat lisätä yhteistyötä ja vuorovaikusta sidosryhmien kanssa osallistavien suunnitteluprosessien avulla. Elinkeino- ja työelämä voivat olla mukana yhteisessä suunnittelussa strategian laadinnasta lähtien ulottuen eri tasoilla tapahtuvaan toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi viestinnän ja TKI-hankkeiden suunnitteluun.

Hyvät käytänteet

Neuvottelukuntaperinnettä on laajennettu määrittelemällä alueneuvottelukunta, jonka tehtävänä on käydä vuosittain läpi ammattikorkeakoulun synnyttämät tulokset ja tehdä niiden pohjalta ehdotuksia aluevaikutuksen lisäämiseksi seuraavalla kaudella. Koulutusten ja koulutusalojen omia neuvottelukuntia käytetään ennen kaikkea alueen työelämän näkemyksen tuomiseen koulutusten sisällölliseen kehittämiseen

Yhteiset työympäristöt ja muut kohtaamisen foorumit

  • Kampusareena konsepti, jossa korkeakoulun kampuksella on tiloja yrityksille mahdollistetaan yritysten ja yliopiston välinen tiiviimpi yhteistyö. Kampusareena on yliopistojen ja yritysten työympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Kampusareena
  • Yhteistyö yritysten tuotekehitystoiminnassa, joka tuo yhteen korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijat, rahoittajat ja alueen yrityselämän edustajat.
  • Korkeakoulujen järjestämät keskustelufoorumit, joihin kutsutaan keskeisimmät kumppanit työ- ja elinkeinoelämän piiristä
  • Klusteriyhteistyö, jossa korkeakoulut, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työ- ja elinkeinoelämän edustajat ennakoivat yhdessä alueen tarpeita sekä kehittävät yhdessä alueelle tärkeitä painoaloja. Esimerkkinä ennakointiklusterista on Lapin luotsi.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/