Oppiminen ja uudistuskyky

Vaikuttavuus strategioihin

Takaisin etusivulle

Korkeakoulujen johtamiseen liittyy valintojen tekeminen strategisella tasolla ja vaikuttavuuden edistäminen on strateginen valinta. Jotta korkeakoulu voi edistää omaa vaikuttavuuttaan, sen  strategiaa voidaan arvioida ja kehittää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Näin korkeakoulu voi määritellä, mistä sen vaikuttavuus syntyy ja . Vaikuttavuus on  strategista tahtotilaa määrittelevien perustehtävien kiinteä osa, jossa globaali ja alueellinen vaikuttavuus linkittyvät yhteen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta on keskeistä, miltä osin korkeakoulu toteuttaa on sidosryhmien kanssa aktiivista dialogia käyvää proaktiivista strategiaa, ohjaukseen kiinnittynyttä defensiivistä strategiaa, tulevaisuutta rakentavaa proaktiivista strategiaa tai korkeakoulujen aluekehityksen toimintoja korostavaa käytännönläheistä strategiaa.

Keskeistä on hahmottaa vaikuttavuuden moniulotteisuus ja määritellä korkeakoulun vaikuttavuus suhteessa oman toiminta-alueen tarpeisiin. Keskeistä on tunnistaa ja todentaa, milloin korkeakoulun tuottama hyöty on syntynyt, miten hyöty on syntynyt ja kenelle hyöty on syntynyt.

Tärkeää ilmiön tunnistamisessa on ymmärryksen lisääminen vaikuttavuudesta kaikilla korkeakoulun toiminnan tasoilla ja kaikilla tieteen- ja koulutusaloilla. Vaikuttavuus itse ilmiönä ei ole uusi, mutta sekä yhteiskunnalliset että tiede- ja koulutuspoliittiset tarpeet kuvata sitä ovat kasvaneet. Hyödyn saamiseksi on hyödyllistä tunnistaa vaikuttavuuden mekanismit.

Kehittämissuositukset

Korkeakoulujen strategiat voidaan uudistaa vaikuttavuuslähtöisiksi, jolloin

  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja sen toteuttamismuodot ovat keskeinen osa korkeakoulujen strategiaa joko erillisinä osa-alueina tai muut perustoiminnot läpäisevinä ulottuvuuksina
  • Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät strategiset tavoitteet voidaan konkretisoida ja jäsentää strategian toimeenpanoon liittyvissä toimenpidesuunnitelmissa
  • Toimenpidesuunnitelmien toteuttamista tukee niiden edistymisen säännöllistä seurantaa ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi

Alueelliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon korkeakoulujen strategioissa  ja niiden  toimeenpanossa

  • Tutkimus - ja kehittämishankkeiden valmisteluvaiheessa on mahdollista varmistaa, että suunnitellut projektit tukevat myös korkeakoulun strategisen profiilin ja painoalojen kehittämistä
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa voidaan kerätä palautetta mm. työnantajakyselyin sekä erillisin kumppanuuskyselyin, joilla selvitetään korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitystä yhteistyökumppaneiden näkökulmasta.
  • Korkeakoulut voivat määritellä toiminta-alueensa vaikuttavuus ja sen arvioinnin kriteerit yhdessä strategisten kumppaniensa kanssa.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/