Oppiminen ja uudistuskyky

Kommunikaatio ja viestinnän foorumit

Takaisin etusivulle

Korkeakoulujen kaikkeen toimintaan kiinnittyvänä, vaikuttavuuden lisäämisen ulottuvuutena on selkeä viestintä ja siihen kiinnittyvä vuorovaikutus. Viestintä on strateginen valinta. Korkeakoulujen tieteellisestä ja soveltavasta tutkimuksesta, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja koulutuksesta syntyvästä osaamisesta ja tiedosta on välityttävä tieto niin organisaation sisälle kuin sidosryhmille ja laajemmin yhteiskuntaan hyödynnettäväksi. Viestintä liittyy myös maineen ja tunnettuuden rakentamiseen. Korkeakoulujen rooli ja oikeutus paranevat yhteiskunnassa, kun ne kykenevät viestimään vaikuttavasta toiminnastaan.

Korkeakoulun vaikuttajaviestinnällä on keskeinen rooli. Digitaalisuutta tulee enenevästi hyödyntää vuorovaikutuksessa alueen ja sidosryhmien kanssa. Myös muut uudet viestintämuodot ja vaikuttamisfoorumit tulee ottaa vahvemmin hyödyttämään vuorovaikutusta ja siten vaikuttavuutta. Viestinnän kehittämisessä tulee tunnistaa vaikuttavuuden eri ulottuvuudet, mekanismit ja asiakkuudet tietoa jalostettaessa ja viestintää suunnattaessa. Viestintä ei ole erillinen tehtävä vaan osa vaikuttavuusprosessien tasoilla. Viestintä on ollut viime vuosina voimakkaassa muutoksessa. Joukkoviestinnällä on tästä huolimatta edelleen keskeinen vaikutus siihen, mitkä asiat nousevat julkiseen keskusteluun. Sosiaalisen median puheenaiheet eivät nouse puheenaiheiksi ellei tiedotusvälineet niitä nosta uutisagendalle. Siksi korkeakoulujen tulee vahvistaa ulkoista tiedottamistaan huomioon ottaen muuttuneen joukkoviestinnän mahdollisuudet. Mediaa varten viesti tulee osata sanoittaa toimitukselle valmiiksi ymmärrettävään muotoon.

Opiskelijoiden ja alumnien merkitys korkeakoulun ja muun yhteiskunnan välillä on merkittävä, sillä he ovat osa korkeakoulujen osaamisen ja uudististumiskyvyn mahdollistavaa tiedontuotantoa. Keskeiset toimijat  vahvistavat korkeakoulun osaamisesta omalla toiminnallaan, mikä on tärkeä viestinnällinen voimavara. 

Kehittämissuositukset

Korkeakoulujen tulee laatia viestintäsuunnitelmat osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tunnistamista ja todentamista. Viestintäsuunnitelmien tulee tukea vaikuttavuuden muotojen näkyväksi tekemistä sekä korkeakouluille että muulle yhteiskunnalle. Viestintä ja tiedottaminen ovat keskeisessä asemassa yhteiskunnallisen relevanssin konkreettisessa osoittamisessa sekä korkeakouluyhteisön jäsenille että korkeakoulujen sidosryhmille. Viestintäsuunnitelman toteuttaminen edellyttää sen säännöllistä seurantaa.

  • Korkeakoulujen tulee pyrkiä osoittamaan sekä toiminnan välittömät vaikutukset että  pitkän aikavälin vaikuttavuus. Toiminnasta voidaan tehdä näkyvää viestimällä konkreettisista välittömistä vaikutuksista esimerkkien avulla.
  • Korkeakoulujen on kommunikoitava aktiivisesti tutkimus-, kehittämis- innovaatiotoiminnan tuloksista sekä  tutkintojen profiileista ja tavoitteista  Toimivan yhteistyön edellytyksenä on sidosryhmien riittävä tietoisuus korkeakoulujen toiminnan tavoitteista ja rakenteista.
  • Korkeakoulujen tulee yhteistyössä kehittää vaikuttavuuden näkyväksi tekemisen mekanismeja, ml. korkeakoulujen yhteinen tulosviikko sekä tarve- tai teemalähtöiset tutkimuksen ja TKI-toiminnan popularisoinnit.
  • Korkeakoulujen toiminnasta tulee viestiä yleistajuisesti hyödyntäen kansalaisviestinnän keinoja, esim. videoblogit.
  • Yleisradion kansallinen sivistystehtävä tulee entistä paremmin hyödyntää korkeakoulujen tiedon ja tieteen popularisoinnissa tai löydösten toimeenpanossa.

 

Hyvät käytänteet

Laaja-alainen korkeakoulutoimijoiden ja opiskelijoiden osallistuminen viestintään:

  • Tutkijoiden osallistuminen tutkimuksen kansanomaistamiseen, toimiminen asiantuntijana julkishallinnolle ja tiedotusvälineille sekä yleinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan luo kuvaa korkeakouluista asiantuntijayhteisönä.
  • Säännöllinen tiedottaminen korkeakoulujen toiminnasta silloin, kun todellista tiedottamisen aihetta on ja aihe kiinnostaa suurta yleisöä.
  • Opiskelijoiden pressiklubi on Tampereen yliopiston opiskelijoille suunnattu työpaja, jossa kirjoitetaan, kuvataan ja videoidaan opiskeluteemoihin liittyviä juttuja yliopiston verkkoviestinnän kanaviin. Opiskelijoiden pressiklubi
  • Taide- ja kulttuurilähtöisten toiminnan järjestäminen, johon suuri yleisö voi ottaa osaa, jonka tasoa se voi itse arvioida ja joka aktivoi alueen asukkaita.
  • Esimerkkinä TTY päivät, joka on kaikille avoin tilaisuus tieteellisen toiminnan nykytilaan

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi