Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö \ Laki liikenteen palveluista

Laki liikenteen palveluista

KKV osallistui vuoden mittaan Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteiseen Lippu-hankkeeseen, jonka tarkoitus on luoda edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikenne­palvelulain mukaisesti. Lisäksi KKV lausui Viestintävirastolle käytänne­sääntö­luonnoksesta. Käytänne­säännöt ovat yksi osa kokonaisuutta, jolla helpotetaan toimijoiden työtä niiden avatessa lippu- ja maksujärjestelmänsä myyntirajapinnan toisten toimijoiden käyttöön.

Virasto tapasi vuoden mittaan säännöllisesti myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafia liikennepalvelulain voimaantulon valmisteluun liittyen ja antoi näkemyksensä muun muassa Trafin määräysluonnokseen, joka koskee henkilöliikennepalveluista matkustajille ilmoitettavia tietoja ja taksiliikennepalvelun kokonaishintaa.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi antamassaan lausunnossa sekä talousvaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan kuulemisissa KKV piti esitykseen sisältyviä ehdotuksia taloudellisen kilpailun näkökulmasta kannatettavina. Esitys sisälsi useita tavoitteita hallinnollisen taakan keventämiseksi ja kansallisen sääntelyn karsimiseksi, minkä avulla voidaan edistää uusien yritysten markkinoille pääsyä. Virasto kannatti myös hallituksen esityksen mukaisesti liikenteen palvelujen kehittämisessä tarvittavien tietojen saamista monipuolisesti eri toimijoiden käyttöön, mikä mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien ja digitaaliseen tietoon perustuvien palvelujen syntymisen liikennesektorilla.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta antamassaan lausunnossa KKV piti kuitenkin ongelmallisena esitysluonnokseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan kunkin sairaanhoitopiirin alueella toimisi jatkossakin ainoastaan yksi tilaus­välitys­keskus, joka välittäisi sairausvakuutuksesta korvattavia taksimatkoja (Kela-kyytejä). Tämä on omiaan estämään kilpailun kehittymisen välityskeskustoiminnassa ja vahvistamaan Kela-kyytejä välittävän tilaus­välitys­keskuksen asemaa. KKV piti ehdotettua mallia taksimarkkinoiden kilpailun kannalta vahingollisena ja liikenne­palvelu­laki­hankkeen tavoitteiden vastaisena. Lisäksi KKV piti tärkeänä, että hallituksen esitysluonnoksessa esitetty ratkaisu valtioneuvoston asetuksella säädettävästä Kela-kyytien enimmäiskorvausperusteesta on tarkoitettu ainoastaan väliaikaiseksi.

Kuluttajansuojan näkökulmasta KKV kiinnitti huomiota siihen, että vaikka itse tavoite matkaketjuista onkin kannatettava, matkustajan suojaan matkaketjuissa ei ole olemassa omia säännöksiä. Mikäli markkinoille syntyy matkaketjuja, jotka koostuvat useasta, eri liikennemuodon liikennevälinein toteuttavasta osuudesta, vastuukysymykset voivat muodostua vaikeiksi ja oikeusvarmuutta joudutaan hankkimaan hitaasti saatavan ratkaisukäytännön pohjalta.

Myös ns. puolesta-asiointiin, jonka avulla on määrä tuoda matkaketjujen piiriin tie- ja raideliikenteen lisäksi myös muut liikennemuodot, lisäpalvelut, edut ja alennukset, liittyy avoimia käytännön kysymyksiä, jotka vaativat ratkaisua ennen säännöksen voimaansaattamista. Kuluttajalle tärkeää on se, että puolesta- asiointia tarjoavien yritysten luotettavuus voidaan varmistaa, tietoturvasta ja tietosuojasta huolehditaan asianmukaisesti ja vastuut niin puolesta-asioinnista kuin matkaketjujen toteutumisesta ovat selkeät.

Virasto piti tarpeellisena seurata huolellisesti markkinoiden kehitystä ja kuluttajien mahdollisesti kohtaamia ongelmia, syntyvää ratkaisukäytäntöä ja EU-lainsäädännön kehitystä, jotta voidaan myöhemmin tarkastella, miten vastuukysymykset kuluttajan kannalta hoidetaan ja onko lainsäädännön täydentäminen tarpeen. Kuluttaja-asiamies herätteli keskustelua matkaketjujen vastuukysymyksistä myös blogissaan. Lisäksi kuluttaja-asiamies oli mukana valmistamassa toimialaa liikennepalvelulain ensimmäisen vaiheen voimaantuloon kouluttamalla taksi- ja linja-autoalan toimijoita kuluttajansuojasta.