Jätelainsäädäntö

KKV:n edustaja osallistui pysyvänä asiantuntijana ympäristöministeriön asettamaan työryhmään, jonka tehtävänä oli valmistella jätelainsäädännön yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevaa uudistusta ja tarkastella jätelain ja hankintalain yhteensovittamista. Työryhmä julkaisi helmikuussa 2017 loppuraportin.

KKV kannatti hallituksen esityksestä laiksi jätelain muuttamisesta antamassaan lausunnossa kunnille säädetyn yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun rajaamista hallitusohjelman mukaisesti asumisessa syntyvään jätteeseen. Kunnat voisivat siten tarjota jätehuoltopalveluja muille kuin kotitalouksille vain markkinaehtoisesti tai toissijaisen jätehuoltovelvollisuutensa nojalla.

KKV on pitänyt jätealan kehittymisen kannalta keskeisenä kysymyksenä jätevirtojen hallintaa. Virasto on esittänyt pidemmän aikavälin kehittämistoimena markkinapaikan perustamista. Markkinapaikka helpottaisi kunnan toissijaisiin jätehuoltopalveluihin liittyvää markkinapuutteen arviointia sekä vahvistaisi jätehuoltomarkkinoiden toimivuutta, lisäisi läpinäkyvyyttä ja parantaisi jätealan kilpailua. Ajan myötä markkinapaikka voisi kehittyä kaikkien jätteiden ja sekundaaristen materiaalien vaihdannan keskuspaikaksi kiertotalouden toteuttamiseksi.

KKV:n aloitetta markkinapaikan perustamisesta kehitettiin vuonna 2017 asetetussa jätealan sidosryhmistä koostuvassa laaja-alaisessa yhteistyöryhmässä, ja se noteerattiin myös hallituksen lainsäädäntöhankkeena.