Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ KKV:s och regionförvaltningsverkens övervakningskampanj avslöjade brister i bilskolornas prislistor på webbplatserna

KKV:s och regionförvaltningsverkens övervakningskampanj avslöjade brister i bilskolornas prislistor på webbplatserna

Övervakningskampanjen genomfördes våren 2017 inom alla regionförvaltningsverks områden och på Åland. Under kampanjen granskades totalt mer än fyrahundra prislistor som lagts ut på webben. Syftet med kampanjen var att främja jämförbarheten mellan bilskoletjänster och att bestämmelserna om prismärkning följs. I tillsynen användes den prislistemall som utarbetats av konsumentombudsmannen och Finlands Bilskoleförbund rf och som visar vilka uppgifter en prislista över bilskoletjänster ska innehålla.

Bilskolan är en betydande ekonomisk satsning. Därför är priset på tjänsten en av de väsentligaste uppgifterna med tanke på konsumentens köpbeslut och ekonomiska trygghet. Tydligt angivna priser förbättrar även konsumenternas möjligheter att jämföra tjänsterna hos olika bilskolor.

Utifrån resultaten av övervakningskampanjen lägger dock inte alla bilskolor ut prislistor på sina webbplatser som uppfyller kraven i prisinformationsförordningen. Regionförvaltningsverken kontaktade företagen med prislistor som hade konstaterats vara bristfälliga. Om det behövdes fick företagen även instruktioner om skyldigheterna i fråga om hur priset anges.