Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Högsta domstolen återförvisade XXL:s prislöftesmål till marknadsdomstolen

Högsta domstolen återförvisade XXL:s prislöftesmål till marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen drog sportartikelaffären XXL inför marknadsdomstolen år 2015 eftersom denne ansåg att XXL:s påståenden om billigare produkter tillsammans med ett löfte om prisskillnad var vilseledande för konsumenterna.

Marknadsdomstolen förkastade konsumentombudsmannens yrkande 24.11.2015 eftersom den ansåg att ordalydelsen i prislöftet som XXL använt i sin marknadsföring inte vilseledde konsumenten. Konsumentombudsmannen överklagade beslutet till högsta domstolen år 2016.

Högsta domstolen upphävde i december 2017 marknadsdomstolens beslut och återförvisade ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Högsta domstolen ansåg att marknadsdomstolen i sin bedömning av huruvida marknadsföringen varit vilseledande inte hade beaktat alla uppdagade aspekter i sin helhet. Marknadsdomstolen byggde sitt beslut på de formuleringar som hade använts i annonsen trots att det hade varit av avgörande betydelse att bedöma den bild som XXL:s reklam förmedlar till en genomsnittlig konsument som snabbt ögnar igenom en annons.