Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor

Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor

Beställningsfällor sysselsatte fortsättningsvis

År 2017 fortsatte konsumentombudsmannen att aktivt arbeta med beställningsfällor. I typiska fall får konsumenten en räkning från en webbutik eller telefonförsäljare för en produkt som konsumenten inte förstått att han eller hon har beställt.

Bland annat webbplatserna för estniska Vitaelife Pharma Oü och Regimen Oü (nyhetsbrevet på finska) som saluför kosttillskott granskades av konsumentombudsmannen med tanke på om konsumenten innan en beställning lämnas in där tydligt och omedelbart får information om produktens huvudegenskaper, liksom det totala priset och eventuella andra utgifter samt avtalsperioden. På de webbsidor som granskades hade informationen placerats antingen direkt ovanför beställningsknappen eller i brödtexten på beställningssidan. I december 2016 avslutade konsumentombudsmannen handläggningen av ärendet men uppmärksammade företagen på de problem som hade uppdagats i kundbetjäningen. I början av år 2017 fortsatte en uppföljning av företagens marknadsföring.

Konsumentombudsmannen varnade också för webbsidan Autonhintaarvio.fi där konsumenterna hade beställt en bilvärdering utan att veta att tjänsten var avgiftsbelagd. Nordea (nyhetsbrevet på finska) fick å sin sida en påminnelse om att kreditgivaren och betaltjänstleverantören har ansvar för att återbetala konsumenten ogrundade kortdebiteringar som konsumenten inte har gett sitt samtycke till och som har skett i samband med beställningsfällor när företag med avsikt har vilselett konsumenterna. Även operatörerna har ett likadant ansvar när det gäller ogrundade inköp i anslutning till beställningsfällor som debiteras på konsumentens abonnemangsfaktura. Konsumentombudsmannen bistod dessutom flera konsumenter i domstol när inkassobyråer på rättslig väg börjat driva in fordringar från beställningsfällor som riktats till dem.

Beställningsfällor togs även upp i brottsförebyggande rådets arbetsgrupp för bekämpning av bedrägeri (på finska) som KKV är medlem i. I december 2017 publicerade arbetsgruppen en översikt om bedrägeribrottsligheten och förebyggande av den samt rekommendationer för hur bedrägerier kan förebyggas. Arbetet kring beställningsfällor kommer att fortgå år 2018.

KKV Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta