Etusivu \ Konsumentärenden \ Styrning av region- och lokalförvaltningen

Styrning av region- och lokalförvaltningen

KKV har i uppgift att styra och övervaka regionförvaltningsverken, magistratens konsumentrådgivning samt den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.

Regionförvaltningsverken

KKV har berett och samordnat resultatstyrningen av regionförvaltningsverkens konkurrens- och konsumentförvaltning. År 2017 medverkade regionförvaltningsverken bland annat i övervakningen av prisinformation, konsumentkrediter, paketreserörelser och offentliga upphandlingar. KKV ordnade utbildning för regionförvaltningsverkens personal i anknytning till övervakningsprojekten.

De av regionförvaltningsverkens uppgifter inom konkurrens- och konsumentsektorn som KKV har styrt kommer att centraliseras till KKV i början av år 2020. Under året planerades och arrangerades introduktionskurser för att förbereda personalen inför reformen.

Magistraterna, konsumentrådgivningstjänsterna och konsumentförvaltningens kundstyrning

Konsumentrådgivningstjänsterna består av KKV:s webbtjänster och den personliga betjäning som konsumenträttsrådgivarna vid magistraten ger. Rådgivning i gränsöverskridande ärenden och handläggning av tvister har centraliserats till Konsumenteuropa i Finland som är en enhet inom KKV.

Magistratens konsumenträttsrådgivare ger konsumenter och företag information om konsumentens rättigheter och skyldigheter samt medlar i enskilda tvistemål. År 2017 hanterade rådgivarna 70 315 fall, det vill säga något mindre än under föregående år.

Konsumentrådgivningen

  2016 2017
Rådgivning, antal fall 65 490 62 280
Förmedling, antal fall 8 310 8 035
Totalt 73 800 70 315

 

Cirka 44 procent av medlingsärendena slutade i genomförd medling medan 10 procent inte gjorde det, och resten slutade på annat sätt (t.ex. motparten kunde inte nås). Det går att ta kontakt med konsumentrådgivningen per telefon eller elektroniskt. Cirka 15 procent tar kontakt elektroniskt.

Målet är att 90 procent av personerna som tar kontakt kommer fram till telefonrådgivningen. Telefonrådgivningens betjäningsförmåga var år 2017 bättre än under det föregående året. Det berodde på att antalet personer som ringde upp minskade med närapå tio procent. År 2017 kontaktade 71 810 kunder telefonrådgivningen (79 532 kunder år 2016). Av enskilda personer som år 2017 tog kontakt var det 57 621 kunder som kom fram till telefonrådgivningen (60 198 kunder år 2016). Tillgången på svenskspråkig service förbättrades till följd av att joursystemet ändrades och merparten av tjänsten centraliserades till Västra Finlands magistrat.

Andel av inkomna samtal som besvarats 2016 2017
Finskspråkig telefonservice, % 75,7 80,2
Svenskspråkig telefonservice, % 76,8 82,4
Totalt, antal 73 800 70 315

 

Precis som i fjol gällde konsumenternas klagomål oftast fordon vilket utgjorde mer än en femtedel (23 %) av alla kontakter. En tiondedel (10 %) av alla kontakter handlade om boende. De därnäst vanligaste produktgrupperna var renovering (9 %) samt elektronik och hushållsmaskiner (9 %).

Relativt sett steg antalet kontakter mest inom produktgruppen fritid (+15 %). Här ingår otaliga olika produkter och tjänster, och av dessa urskiljer sig till exempel de kontakter som gäller telefonförsäljning av tidningar och tidskrifter. En annan större fritidstjänst som gav upphov till klagomål var motionstjänster, såsom gymavtal.

Finansministeriet gjorde och lät göra utredningar om magistratens omorganisering under år 2017. Beslut fattades om att konsumentrådgivningen flyttas till Konkurrens- och konsumentverket i början av år 2019. Det föll sig naturligt eftersom konsumentrådgivningen av funktionella skäl har utvecklats inom ramen för konsumentförvaltningens servicekoncept som KKV ansvarar för.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ges ännu åren 2017–2018 med stöd av ett system för separat tjänstefinansiering som bygger på lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. KKV styr regionförvaltningsverken, som ansvarar för att tjänsten ordnas och är tillgänglig i tillräcklig utsträckning på sina områden. Tjänsten tillhandahålls i huvudsak av kommunerna som får en statlig ersättning för den.

År 2017 fanns det 52 skuldrådgivningsenheter. Statsbudgetanslagen för år 2017, det vill säga den ersättning som staten betalar ut, täckte uppskattningsvis 47 procent av de kostnader som den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen gav upphov till. Vissa kommuner finansierade en del av rådgivningen med egna medel.

I syfte att trygga expertisen inom ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ordnade KKV grundutbildning och fortbildning för rådgivarna som år 2017 uppgick till totalt 638 personutbildningsdagar.

Våren 2017 fattades beslut om att den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen flyttas över till rättshjälpsbyråerna från början av år 2019. I november antog riksdagen lagreformen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

KKV anser att omorganiseringen är ändamålsenlig som undanröjer sådana problem och hinder i fråga om att arrangera tjänster som KKV i olika sammanhang har fört fram. Samtidigt som tjänsten centraliseras till en enda ansvarig instans är det möjligt att avveckla det komplicerade styr- och finansieringssystemet liksom på ett effektivare sätt utveckla tjänsten såsom skapa gemensamma webbaserade tjänster och tidsbeställningssystem. Justitieministeriet tillsatte på hösten en projektgrupp för att bereda bland annat en nationell verksamhetsmodell och ett gemensamt datasystem.

Uppföljningsmätare

Nyckeltal för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (enheter som ger rådgivning) 2014 2015 2016 2017
Serviceförmåga: Kötiden i snitt för nya kunder (dagar) 35 26 24 40
Antal nya kunder   16 243 14 749 16 256
Antal kundmöten 27 600 27 900 24 900 24 519
Arbetstid, antal årsverken 153 149 154 161,8
Överföringsekonomins kostnader: Ersättning för att arrangera ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, € * 4 936 000 5 641 000 4 661 000 4 661 000

*) Arbets- och näringsministeriets förordning (112/2015) om grunderna för den ersättning som år 2015 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster.