Etusivu \ Konsumentärenden \ Servicedirektivet

Servicedirektivet

KKV är tjänstedirektivets administrativa kontaktpunkt liksom nationell samordnare och huvudaktör för IMI som är informationssystemet för EU:s inre marknad.

Syftet med servicedirektivet är att främja företagens möjligheter att erbjuda tjänster över gränserna till och i ett annat land. I praktiken är det fråga om att öka tillståndsmyndigheternas samarbete, skapa smidigare tillståndsförfaranden och främja elektronisk ärendehantering.

De centraliserade serviceställena som finns i alla EU-länder spelar också en viktig roll. Där kan man få information om att etablera eller tillfälligt erbjuda företagsverksamhet samt olika nationellt fastställda skyldigheter och processer när det gäller tillstånd. Tjänsten Företagsfinland.fi har fungerat som Finlands centraliserade serviceställe. I enlighet med den nationella servicearkitekturen fusionerades den med tjänsten Suomi.fi under år 2017. KKV deltog i reformen och informerade finländska aktörer om kommissionens nätverk EUGO som utvecklar nätverket liksom serviceförmågan för de centraliserade serviceställena.

Informationssystemet för den inre marknaden IMI används förutom i servicedirektivet även på 10 andra lagstiftningsområden. Syftet är att möjliggöra kontakt mellan tillståndsmyndigheterna i olika länder och öka det ömsesidiga förtroendet. KKV registrerar och utbildar nya användare.

Kommissionen följer med den inre marknaden bland annat med hjälp av en resultattavla. Ett mätinstrument som används är bland annat de fem indikatorer som beskriver användningen av informationssystemet IMI. Sommaren 2017 låg resultaten för Finlands del över genomsnittet i Europa.