Etusivu \ Konsumentärenden \ Resenärens rättigheter

Resenärens rättigheter

KKV följde med sådana fenomen inom delningsekonomin som knyter an till transport och turism, transportservice och nya transportoperatörers inträde på marknaden. Konsumentombudsmannen deltog i Europeiska kommissionens offentliga hörande om behovet av passagerarskydd i multimodala resekedjor och om samma ämne i samband med kommissionens konsultförfrågan. Konsumentombudsmannen hördes av justitieministeriets och riksdagens trafik- och kommunikationsutskott i fråga om kommissionens framställning om en revidering av järnvägsansvarsförordningen.

KKV deltog även i de möten som kommissionen arrangerade för myndighetsnätverket som övervakar flygpassagerares rättigheter och myndigheterna som övervakar järnvägsansvarsförordningen.

Dessutom deltog KKV i justitieministeriets arbetsgrupp som verkställde direktivet om paketresor och kombinerade resetjänster. Den nya lagen om kombinerade resetjänster som träder i kraft sommaren 2018 kommer att medföra betydande ändringar i paketresornas konsumentskydd.

KKV Matkustajan oikeudet