Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Nya fjärrvärmevillkor

Nya fjärrvärmevillkor

Allmänna avtalsvillkor för distribution av fjärrvärme uppdaterades att svara mot den reviderade lagstiftningen, medan villkoren till vissa delar förtydligades och terminologin som användes moderniserades. De nya villkoren ersätter de tidigare allmänna avtalsvillkoren från år 2010.

De nya fjärrvärmevillkoren hade beretts i en arbetsgrupp bestående av Finsk Energiindustri rf:s medlemmar, medan konsumentombudsmannen kommenterade villkoren med tanke på konsumentskyddet. Villkoren tillämpas när värmeleverantören och kunden ingår ett värmeavtal om anslutning av värmeförbrukningsplatsen till fjärrvärmenätet och värmeleverans till leveranspunkten.

Till följd av den reviderade lagstiftningen infördes bland annat ett krav i villkoren om att värmeleverantören ser till att värmemätarna avläses regelbundet minst fyra gånger per år och en utjämningsfaktura enligt den faktiska förbrukningen upprättas på motsvarande sätt minst fyra gånger per år. Kunden har rätt att utan kostnad få de mätvärden som ligger till grund för faktureringen för den period för vilken kunden kan yrka på gottgörelse eller värmeleverantören kan yrka på tilläggsdebitering.