Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Kotimaan Energia meddelade att telefonmarknadsföringen av el rättas till

Kotimaan Energia meddelade att telefonmarknadsföringen av el rättas till

Kotimaan Energia Oy marknadsförde per telefon nya elförsäljningsavtal till konsumenter. I början av säljsamtalen hänvisades till konsumenternas gällande elförsäljningsavtal med ett lokalt elbolag. Säljaren pratade samtidigt om att granska elpriset eller om den rabatt på elpriset som konsumenten kommer att få. Detta ledde till att många konsumenter var i den tron att samtalet gällde deras nuvarande elförsäljningsavtal och om att sänka det priset.

Konsumentombudsmannen krävde att Kotimaan Energia granskar sina förfaranden i samband med telefonförsäljning. Företaget fick en påminnelse om att näringsidkaren i samband med telefonförsäljning omedelbart i början av samtalet ska meddela förutom sitt namn även den kommersiella avsikten med samtalet. Det bör framgå så tydligt vilket företags el som säljaren saluför att konsumenterna förstår att det är fråga om ett nytt elförsäljningsavtal som Kotimaan Energia erbjuder dem.

I telefonförsäljningen fanns även återkommande fall där konsumenterna berättade att de utifrån säljsamtalet hade varit i den tron att säljaren bara skickar en offert och att de inte ännu i telefonen hade ingått ett bindande avtal. Konsumentombudsmannen krävde att det ur bolagets marknadsföring tydligt bör framgå att i samband med telefonförsäljningen ingår parterna ett avtal redan i telefonen och att säljaren bekräftar avtalsinnehållet genom att skicka en avtalsbekräftelse till konsumenten.

Dessutom uppmärksammade konsumentombudsmannen de påståenden om förmånliga priser och rabatter som i marknadsföringen riktades till konsumenterna. Det utlovades till exempel att konsumentens elpris sjunker med 10–20 procent. För att i marknadsföringen använda sig av den här typen av påståenden om rabatter bör näringsidkaren på ett tillförlitligt sätt kunna visa att påståendena håller streck för de konsumenter som marknadsföringen riktar sig till.

I vissa fall hade Kotimaan Energias telefonmarknadsföring riktats till konsumenter som inte för förbrukningsstället i fråga hade elförsäljningsavtal i sitt namn utan gällande avtal hade ingåtts med till exempel deras partner. Företaget fick en påminnelse om att elförsäljningsavtalet är personligt. Endast den konsument som har ingått avtal för en viss förbrukningsplats har rätt att förvalta avtalet liksom bestämma över att även säga upp avtalet. Ingen annan kan säga upp ett avtal på konsumentens vägnar utan konsumentens tillstånd.

Kotimaan Energia meddelade att bolaget redan till vissa delar hade ändrat förfaringssätten för försäljningen i enlighet med konsumentombudsmannens krav, och säljarna hade utbildats i att kommunicera tydligare. I sådana situationer där elförsäljningsavtalet är i en annan persons namn, granskar bolaget sina förfaringssätt så att ett leverantörsbyte inte sker utan avtalsinnehavarens befullmäktigande eller samtycke.