Etusivu \ Konsumentärenden \ Nödvändighetstjänster \ Förbud utfärdades till elbolaget Werel Oy mot lagstridigt förfarande när det gäller ändring av marknadsförings- och avtalsvillkor

Förbud utfärdades till elbolaget Werel Oy mot lagstridigt förfarande när det gäller ändring av marknadsförings- och avtalsvillkor

I slutet av år 2016 hade elbolaget Werel Oy skickat ett meddelande till kunderna om att deras elförsäljningsavtal, som är i kraft tillsvidare, ändras till ett tidsbundet elavtal på två år, såvida de inte meddelar att de inte godkänner ändringen. I annat fall skulle det tidsbundna avtalet träda i kraft.

I januari 2017 (på finska) utfärdade konsumentombudsmannen Werel ett förbud som var förenat med ett vite på 100 000 euro. Werels verksamhet var ett negativt försäljningsförfarande som anses vara olämplig marknadsföring och strida mot konsumentskyddslagen.  Samtidigt bröt företaget mot de regler i elmarknadslagen och konsumentskyddslagen angående ändring av avtalsvillkor som fastställer att elleverantören inte ensidigt kan göra ändringar i elförsäljningsavtalet.

Werel motsatte sig konsumentombudsmannens förbud varmed förbudet förföll. Konsumentombudsmannen drog ärendet inför marknadsdomstolen i mars 2017. På sommaren meddelade emellertid Werel att de godkänner förbudet och konsumentombudsmannen återtog ansökan till marknadsdomstolen och fastställde företaget ett nytt förbud (på finska).