Etusivu \ Konsumentärenden \ Att bistå konsumenter i domstol

Att bistå konsumenter i domstol

Konsumentombudsmannen kan bistå en konsument i domstol i enskilda tvistemål som har värde som förhandsbeslut eller som på annat sätt är viktiga med tanke på konsumenternas allmänna intresse. Konsumentombudsmannen kan också initiera en sådan grupptalan som avses i lagen om grupptalan samt föra sådana tvister att handläggas av konsumenttvistenämnden som hör till nämndens behörighet och som kan behandlas som gruppklagomål.

År 2017 fick konsumentombudsmannen 78 begäranden om att bistå i enskilda ärenden, 8 begäranden om grupptalan och en begäran om gruppklagomål.

Syftet med grupptalan och gruppklagomål liksom med att bistå i tvistemål är att främja den faktiska efterlevnaden av de konsumentskyddsskyldigheter som i första hand ålagts näringsutövare inom konsumenthandeln och samtidigt trygga att konsumenternas rättigheter tillhandahålls. År 2017 låg fokus fortfarande på fall där konsumenter i stor omfattning blivit offer för rättsliga indrivningsåtgärder eller för hot om sådana åtgärder antingen utan verklig grund eller utifrån krav som var helt oskäliga eller direkt olagliga. 

Konsumentombudsmannen var med i en estnisk underrätt i Pärnu maakohus för att bistå tre konsumenter i den indrivningstalan som väckts av estniska advokatbyrån Storm & Mets. Indrivningen byggde på fakturor från Autonarvio.com. Pärnu maakohus lät bli att utreda Storm & Metsin krav eftersom konsumenterna motsatte sig en handläggning av ärendet i Estland.

Konsumentombudsmannen bistod även tio konsumenter i tvistemål mellan dem och inkassobyrån Alektum Oy. Alektum har av Westerfield AG köpt tusentals fordringar som gäller telefonförsäljning av introduktionsförpackningar med strumpor, rakblad och vitaminpreparat.

Dessutom bistod konsumentombudsmannen en konsument i ett klagomål till högsta domstolen i ett fall där hovrätten hade avslagit ett jämkningsyrkande som gällde kreditkostnader för ett snabblån.