Etusivu \ Konsumentärenden \ Internationellt samarbete i konsumentärenden

Internationellt samarbete i konsumentärenden

Nätverket CPC (Consumer Protection Cooperation) samlar nationella myndigheter med ansvar för tillämpningen av EU:s konsumentskyddslagstiftning

År 2017 pågick tre olika tillsynskampanjer inom nätverket CPC (sweep). I april 2017 informerade Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter om tillsynskampanjen på EU:s område där 352 webbplatser med prisjämförelser och resebokningar hade granskats.

Även konsumentombudsmannen medverkade i beredningen av nätverkets gemensamma övervakningsprojekt. Ett av dem riktades mot avtalsvillkoren för plattformar i sociala medier (Facebook, Google+ och Twitter) och på vilket sätt dessa ingriper när lagstridigt innehåll, såsom beställningsfällor, uppdagas i tjänsterna. Kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter informerade om saken i mars 2017.

ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) är ett internationellt nätverk av myndigheter som övervakar marknadsföring

Nätverket arrangerade två möten under året. På programmet fanns bland annat effektivare övervakning, konsumentbedrägerier och plattformsekonomi med tanke på avtalsvillkor och skydd av privatliv, delningsekonomi, svaga och utsatta konsumentgrupper, marknadsföring i sociala medier samt beteendeekonomi inom konsumentskyddet.

I samband med ICPEN:s kampanj mot bedrägerier (Fraud Prevention Month) i februari 2017 varnade konsumentombudsmannen för en vilseledande webbplats med bilvärderingar.

OECD

OECD:s konsumentpolitiska kommitté sammanträdde två gånger under året. På programmet fanns digitalisering, aktuella teman inom plattformsekonomin och dataekonomin liksom tillämpning av nya rön inom beteendeekonomin. I samband med publiceringen av OECD:s undersökning Trust in the Peer Platform Markets arrangerades en workshop där även företrädare för näringslivet deltog i diskussionerna om konsumentskyddet på delningsplattformarna. KKV:s företrädare var moderator vid den sessionen där det dryftades hur man borde ta itu med delningsplattformarnas ansvar och regelverk.

I april 2017 publicerade KKV en handbok (på finska) om hur OECD:s rekommendation för beslutsfattande i konsumentfrågor (på finska) tillämpas i Finland. Syftet med rekommendationen är att se till att myndigheternas resurser riktas mot sådana fenomen som orsakar konsumenterna betydande negativa effekter, likväl att myndigheterna har effektiva lösningar på konsumentproblem och att målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

De nordiska konsumentombudsmännen

De nordiska konsumentombudsmännen träffades i Helsingfors i maj 2017 för att diskutera konsumentskyddsfrågor i den digitala miljön. Diskussionerna handlade bland annat om samspelet mellan dataskydd och konsumentskydd, konsumentproblem i samband med uppkopplade produkter kallat sakernas internet.