Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ Utvecklingen av snabblåneregler framskrider

Utvecklingen av snabblåneregler framskrider

Justitieministeriet publicerade i februari 2017 en bedömningspromemoria om utvecklingsalternativ för snabblåneregler (på finska). Bakom promemorian låg konsumentombudsmannens initiativ (på finska) i september 2016 om att granska lagstiftningen om konsumentkrediter och utreda ändringsbehoven i det nationella regelverket när det gäller orimliga avtalsvillkor. Konsumentombudsmannen ansåg i initiativet att bestämmelserna om ett räntetak borde omfatta alla konsumentkrediter eftersom uttryckligen problematiska ur konsumentens synvinkel är de höga kreditkostnaderna för krediter på 2 000 euro eller mera som blir utanför regelverket.

I justitieministeriets bedömningspromemoria kartlades hur problemen till följd av snabblån kunde minskas genom att revidera lagstiftningen. I sitt utlåtande (på finska) var KKV bland annat för att utvidga tillämpningsområdet när det gäller bestämmelserna om ett räntetak, förbättra konsumentombudsmannens övervakningsmetoder, liksom vid indrivning jämställa privata långivares fordringar med konsumentfordringar samt en evaluering av reformbehovet av regelverket i fråga om orimliga avtalsvillkor.

Konsumentombudsmannen betonade ännu i november 2017 i sin blogg (på finska) att det finns ett behov av att i snabb takt förnya kreditreglerna. Snabblånebranschens missförhållanden leder förutom till skuldsättning och marginalisering även till andra utgifter för samhället såsom skuldrådgivning, utmätning, liksom att domstolar och myndigheter ofta behöver ta itu med problem när snabblåneföretagen inte följer bestämmelserna om ett räntetak.