Etusivu \ Konsumentärenden \ Finansiella tjänster och indrivning \ Övervakningskampanj avslöjade brister i marknadsföringen av bilkrediter

Övervakningskampanj avslöjade brister i marknadsföringen av bilkrediter

Konsumentombudsmannen och regionförvaltningsmyndigheterna publicerade i maj 2017 resultaten av övervakningskampanjen som visade att bilkrediter marknadsförs till konsumenterna med bristfällig och otydlig information. I mer än hälften av de 1 078 bilannonser som regionförvaltningsmyndigheterna granskade marknadsfördes krediter med bristfällig information. 

I flera annonser framhävdes bara en uppgift om krediten medan de övriga lagstadgade uppgifterna presenterades finstilt. Konsumentskyddsbestämmelserna förutsätter emellertid att samtliga uppgifter om krediten presenteras tydligt, synligt liksom kort och koncist.

Parallellt med övervakningskampanjen granskade konsumentombudsmannen även tv-reklam om bilkrediter. Reklam i televisionen presenterade ofta uppgifterna om krediten i snabb takt och finstilt så att tittaren inte hade möjlighet att under normala tittarförhållanden observera dem.

Konsumentombudsmannen kommer även fortsättningsvis att följa upp reklamen för bilkrediter och ta upp missförhållanden i kreditreklamen tillsammans med branschens aktörer.