Etusivu \ Konsumentärenden \ Elektroniska kommunikationstjänster och digitalisering \ Moi Mobiilis villkor för ångerrätten behövde rättas till

Moi Mobiilis villkor för ångerrätten behövde rättas till

Konsumentombudsmannen uppmärksammade telefonoperatören Moi Mobiili Oy:s villkor när det gällde ångerrätten eftersom kunden enligt dem inte hade ångerrätt om abonnemanget eller annan tjänst hade aktiverats eller tagits i bruk. Enligt konsumentskyddslagen kan konsumenten ångra ett distansavtal genom att meddela detta till näringsidkaren senast 14 dagar efter att tjänsteavtalet har ingåtts. Konsumenten har dock ingen ångerrätt om tjänsten har utförts i sin helhet.

Konsumentombudsmannen ansåg att ett abonnemang eller annan tjänst som har aktiverats eller tagits i bruk inte är detsamma som att tjänsten har utförts i sin helhet. När det gäller mobiltelefon- och internetuppkopplingstjänster är det fråga om en tjänst med ständig leverans som avbryts först när avtalet avslutas.

Konsumentombudsmannen påpekade även att Moi Mobiilis förhandsuppgifter, såsom information om ångerrätten, bör lämnas till konsumenten eller klart och tydligt samt begripligt vara tillgängligt för konsumenten. Konsumenten bör känna till sina rättigheter och skyldigheter i alla typer av ångersituationer. Moi Mobiili har förbundit sig att under hösten 2017 ändra sina villkor för ångerrätten i enlighet med konsumentombudsmannens krav.