Etusivu \ Konkurrensärenden \ Tillsynen över offentlig upphandling

Tillsynen över offentlig upphandling

Från början av år 2017 fick KKV, i och med den nya upphandlingslagen, befogenheter att övervaka att lagen om offentliga upphandlingar följs. Under år 2017 rekryterade KKV flera personer med upphandlingskompetens och i slutet av året var det ett team på nio personer som övervakade upphandlingarna. Personalens kompetens inom tillsynsverksamheten utvecklades under hela året. Dessutom användes resurser på att utveckla tillsynsverksamhetens förfaringssätt och processer.

Avsikten med upphandlingstillsynen är att säkerställa upphandlingslagstiftningens centrala principer såsom transparenta och icke-diskriminerande upphandlingsförfaranden. KKV ingriper i lagstridiga direktupphandlingar i syfte att säkerställa en fungerande marknad och se till allmänna intressen, det vill säga upphandlingar som sker öppet och på ett icke-diskriminerande sätt gör att man får mer och bättre kvalitet för de offentliga medlen.

I tillsynsarbetet fokuserar KKV främst på att övervaka lagstridiga direktupphandlingar och med dem jämställda grovt felaktiga eller diskriminerande upphandlingsförfaranden. När det gäller lagstridiga direkthandlingar kan KKV förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden, och även i vissa andra fall, kan KKV göra en framställning till marknadsdomstolen om påföljder, såsom att fastställa en påföljdsavgift eller förkorta en avtalsperiod. Till följd av uppdagade lagstridigheter kan KKV ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen.

KKV:s tillsyn ersätter inte det lagstadgade förfarandet för ändringssökande, och syftet med KKV:s tillsynsbefogenhet är inte att KKV för anbudsgivares eller andra parters räkning ska söka ändring när det gäller felaktiga upphandlingsförfaranden. KKV:s tillsynsverksamhet riktas särskilt till ekonomiskt och principiellt betydande lagstridiga förfaranden, inte till ringa formfel med begränsad inverkan på upphandlingsförfarandets resultat.

Redan i början av sin tillsynsverksamhet observerade KKV brister i upphandlingsförfarandena. Sitt första tillsynsbeslut som gällde upphandling gav KKV i april 2017 där Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite) gjordes uppmärksam på hur upphandlingslagens ändamål och principer bör verkställas. KKV bedömde att den upphandlingsannons som publicerats om Soites distansmedicinska ansvarsläkarservice i praktiken favoriserade en tjänsteleverantör på marknaden och uteslöt andra potentiella anbudsgivare från anbudstävlan. I juni 2017 dryftades saken även i bloggtexten Ajankohtaista kilpailusta.

I augusti 2017 uppmärksammade KKV Kunnan Taitoa Oy på förutsättningarna för när direktupphandling får användas. Kunnan Taitoa Oy hade ansett att bristen på konkurrens på grund av tekniska skäl är en grund för direktupphandling av datakommunikationstjänster. KKV bedömde att den valda avtalspartnern emellertid inte var den enda tjänsteproducenten som på det sätt som avses i upphandlingslagen tekniskt kan utföra den upphandlade datakommunikationstjänsten.

I merparten av de åtgärdsansökningar som har lämnats till KKV har det varit fråga om brister som uppdagats eller upplevts i samband med pågående eller nyligen avslutade anbudstävlingar. En mindre andel av kontakterna gällde lagstridiga direktupphandlingar som dock borde utgöra tyngdpunkten i KKV:s tillsynsverksamhet. År 2018 kommer KKV i högre grad att använda resurserna till övervakning på eget initiativ.