Etusivu \ Konkurrensärenden \ Tillsyn över företagsförvärv \ Övrig företagsförvärv \ Valios ansökan om ändring av villkoret för försäljning av obehandlad mjölk godkändes

Valios ansökan om ändring av villkoret för försäljning av obehandlad mjölk godkändes

Utifrån de villkor från åren 2000 och 2004 som satts upp i samband med företagsförvärvet ska Valio årligen till sina konkurrenter på den inhemska marknaden sälja totalt högst 185 miljoner liter obehandlad mjölk. Konkurrenterna kan köpa produkten förutom som obehandlad mjölk även i form av en mjölkkomponent, det vill säga som skummad mjölk eller grädde.

Valio lämnade 9.10.2017 till KKV en ansökan med förslag om att villkoret ändras så att maximala gränser fastställs för komponentinköp av skummad mjölk och obehandlad grädde. KKV kan med stöd av konkurrenslagen återta ett villkor som ställts för genomförandet av ett företagsförvärv eller mildra det i fall av en väsentlig förändring i marknadsförhållandena eller något annat vägande skäl. I princip är det dock en exceptionell åtgärd att ändra på villkoren.

KKV:s utredningar visar att när det gäller komponentinköp hade marknadsläget permanent förändrats jämfört med den situation som gällde när villkoren fastställdes. Världsmarknadspriserna för mjölkkomponenter hade varierat i hög grad efter år 2007. Konkurrenterna köpte av mjölkkvoten mest de komponenter som vid varje enskild tidpunkt var de mest lönsamma vad gäller förväntad avkastning, varvid Valio bar ansvaret för förädlingen av en mindre lönsam komponent. Konkurrenternas kapacitet när det gäller mottagning och för alla produkter gemensam behandling hade ökat och lett till att behovet att köpa färdigt separerade mjölkkomponenter hade minskat.

KKV bedömer att förändringar i de maximala högsta gränserna för skummad mjölk och grädde per månad och kund, såsom Valio i sin ansökan framför, möjliggjorde etablering i branschen även framöver, säkerställde konkurrensen i tillräckligt hög grad och orsakade inte orimliga problem för kvotmjölkskunderna. KKV godkände ändringen i december 2017. Ansökan som godkändes inverkade inte på den ansökan som Valio 1.10.2015 har lämnat till KKV som handlar om att återta hela försäljningsskyldigheten för kvotmjölken. KKV:s behandling av den ansökan pågår fortfarande.