Etusivu \ Konkurrensärenden \ Samarbetsnätverk i Finland \ Myndighetssamarbete för korruptionsbekämpning

Myndighetssamarbete för korruptionsbekämpning

Under år 2017 samarbetade KKV med andra myndigheter för att bekämpa karteller och korruption. Arbetet inom samarbetsnätverket mot korruption (på finska) fortsatte. Under året planerades bland annat utbildning och utbildningsmaterial för tjänstemannakåren.

Arbetet med att resa runt och besöka större städer inleddes år 2016 och har fortsatt tillsammans med skatteförvaltningens forskare inom grå ekonomi. Eftersom många stora städer har en upphandling som uppgår till cirka en miljard euro årligen föreligger tydliga risker för missbruk. Karteller och korruption ses ofta också i samband med offentliga upphandlingar. Upphandlingarna handlar om stora volymer och därför kan även skadorna till följd av missbruk vara betydande. Avsikten med besöken är att öka de upphandlande enheternas och internrevisionens kännedom om riskerna för karteller och korruption och samtidigt få bättre tillgång till information från städerna om eventuella missbruk. Saken dryftades även i bloggen Ajankohtaista kilpailusta.

Under besöken i städerna har KKV och skatteförvaltningen först träffat ledningen och ansvarspersoner för upphandlings- och revisionsarbetet. Därefter har det ordnats ett mer omfattande utbildningsprogram för de anställda som arbetar med upphandling och internrevision. KKV och skatteförvaltningen anser att träffarna har kommit mycket väl till pass och responsen från städerna har varit positiv. Avsikten är att arrangera träffar och utbildning även i framtiden.

Internationella undersökningar och KKV:s egna observationer antyder att det i samband med karteller även kan förekomma korruption liksom betalning av mutor till den upphandlande enheten inom den offentliga sektorn. Därför är det viktigt att dessa fenomen och deras eventuella kopplingar är kända såväl hos KKV som inom polisorganisationen. Vi delade erfarenheter med polisen om bland annat metoder och verktyg som används i utredningarna. KKV:s företrädare deltog i utbildningar som polisen ordnade om ekonomisk brottslighet och utredning av elektroniskt material (IT-forensik) och där KKV samtidigt berättade om konkurrenslagen och kartellövervakning. Samarbetet fortgår år 2018.