Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Utredningen om Yaras förfarande slutfördes

Utredningen om Yaras förfarande slutfördes

I maj 2014 inledde KKV på eget initiativ en utredning om Yara Suomi Oy:s förfarande i handeln med åkergödsel. I utredningen fokuserade KKV på huruvida Yaras rabatt- och stödsystem har begränsat konkurrensen på gödselmarknaden och försvårat konkurrerande gödseltillverkares inträde på marknaden. Ämbetsverket sammanställde även en ekonomisk bedömning om rabattsystemets marknadskonsekvenser.

I KKV:s utredningar framkom inget som tydde på att Yara Suomi Oy:s förfarande i handeln med åkergödsel skulle medföra konkurrensbegränsningar. Enligt den redogörelse som Yara lämnade in till KKV tillämpar företaget lika villkor på gödselköpare när samarbetets art och omfattning i tillräckligt hög grad motsvarar varandra. Yara meddelade KKV att de förhandlar i god tro med potentiella köpare om samarbetet och dess omfattning samt de försäljningsvillkor som ska tillämpas. Handläggningen av ärendet avslutades i oktober 2017.