Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Utredningen av Easmar Logistics åtgärdsbegäran om VR:s transporter i samtrafik avslutades

Utredningen av Easmar Logistics åtgärdsbegäran om VR:s transporter i samtrafik avslutades

År 2014 lämnade Easmar Logistics Oy till Konkurrens- och konsumentverket en ansökan om åtgärder som gällde VR. I ansökan om åtgärder misstänkte företaget att VR med sin prissättning och andra förfaranden har missbrukat sin dominerande ställningen när det gäller transporter i samtrafiken samt i anslutning till dem även terminalverksamhetsmarknaden. Med transporter i samtrafiken avses de järnvägstransporter som sker på finska sidan i järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland. Fram till 22.12.2016 hade VR ensamrätt när det gällde transporter i samtrafiken.

Sommaren 2017 drog Easmar Logistics tillbaka sin begäran om åtgärder. Utifrån de uppgifter som uppdagats under utredningen samt eftersom begäran om åtgärder har dragits tillbaka anser KKV att det inte var nödvändigt att fortsätta utredningen och ärendets handläggning avbröts i oktober 2017.