Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Utredning om harmoniseringen av elbolagens tidsfördelning avslutades

Utredning om harmoniseringen av elbolagens tidsfördelning avslutades

Finsk Energiindustri rf:s nätutskott hade i oktober 2015 rekommenderat att alla elnätsbolag skulle tillämpa samma tidsfördelning i sitt utbud av överföringstariffer. I början av 2016 inledde KKV på eget initiativ en utredning i ärendet efter att ha kontaktats av kunder hos elnätsbolag i huvudstadsregionen.

Elleverantörerna tillhandahåller tvåtidsprodukter för natt- och säsongsel, där den energi som förbrukas på dagen eller vinterdagar är dyrare än den energi som förbrukas under andra tider. Detta gäller till exempel konsumenter med elvärme. Till följd av Finsk Energiindustri rf:s rekommendation ökade antalet timmar med dyrare dagenergi i förhållande till antalet timmar med förmånligare nattenergi betydligt i den tidsfördelning som elnätsbolagen i huvudstadsregionen tillämpade. Förändringen påverkade priserna på tvåtidsprodukter för elöverföring och elenergi.

Enligt konkurrenslagen och Europeiska unionens konkurrensregler är beslut av sammanslutningar av näringsidkare förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett betydande sätt eller om det av dem följer att konkurrensen på ett betydligt sätt hindras, begränsas eller snedvrids. Förbudet gäller bland annat sådana beslut som sammanslutningar av företag fattar för att begränsa eller styra användningen av konkurrensmedel hos sinsemellan konkurrerande företag.

Av KKV:s utredningar framkom inte omständigheter som antyder att avsikten med den rekommendation om tidsfördelning som gavs till elnätsbolagen skulle ha varit att förenhetliga konkurrensbeteendet hos de sinsemellan konkurrerande företagen inom elenergihandeln eller att begränsa konkurrensen inom eldetaljhandeln.

Enligt KKV:s bedömning har priserna på tvåtidsprodukter för elenergi inte stigit till följd av rekommendationen eftersom de elleverantörer med tvåtidsprodukter, vars antal timmar med dyrare dagenergi ökade vid ändringen av tidsfördelningen, sänkte försäljningspriserna på sina tvåtidsprodukter för elenergi för att kompensera den prishöjning som ändringen medförde