Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Teostos prissättningsmodell förnyades

Teostos prissättningsmodell förnyades

I juli 2015 lämnade MTV Sisällöt Oy in en ansökan om åtgärder till KKV om Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:s verksamhet. MTV misstänkte att Teosto hade missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom sin prissättning på musik i form av royaltyavgifter för audiovisuella innehållstjänster.

Enligt KKV:s utredningar har Teostos prissättning inte varit teknikneutral, utan leverantörer som konkurrerar sinsemellan har haft olika prislistor. KKV:s bedömning är att en sådan prissättningsmodell kan leda till en snedvridning av konkurrensen och diskriminera aktörer som erbjuder avgiftsbelagda digitala tjänster i relation till aktörer med traditionella betaltelevionstjänster.

Teosto ändrade sin prissättningsmodell och enligt KKV var detta en korrekt åtgärd. Det fanns ingen anledning att fortsätta utredningen men KKV kan ta upp ärendet på nytt om det i framtiden framkommer tecken på att Teostos avtalsvillkor eller andra förfaranden ger betydande konsekvenser som strider mot konkurrenslagen.