Etusivu \ Konkurrensärenden \ Övrig konkurrenstillsyn \ Automatias åtaganden ökade konkurrensen på betalningsmarknaden

Automatias åtaganden ökade konkurrensen på betalningsmarknaden

I mars 2017 lanserade Automatia Pankkiautomaatit Oy ett system med mobila betalningar som möjliggör kontotransaktioner i realtid mellan kunder i olika banker. Automatia ägs av Danske Bank Abp, Nordea Bank AB:s filial i Finland och OP Andelslag. I september 2016 framförde KKV som sin preliminära ståndpunkt att Automatias betalningssystem kan leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för realtidsbetalningar.

Automatia gav i juni 2017 KKV skriftliga åtaganden som gällde systemets tekniska genomförande och tillvägagångssätt. Genom sina åtaganden har Automatia förbundit sig bland annat att i sitt system erbjuda förutom en skräddarsydd nationell standard även tillhandahålla gränssnitt enligt allmäneuropeisk standard, likväl att alla parter i systemet har möjlighet att delta i besluten och beslutsberedningen gällande gemensamma tillvägagångssätt och tekniska krav.

Dessutom har Automatia förbundit sig att tillhandahålla sina tjänster till alla aktörer i branschen, om inte en vägran kan påvisas vara objektivt sett nödvändig, och vidare att avgifterna i systemet är rimliga, motsvarar kostnaderna och är icke-diskriminerande.

Åtagandena avlägsnade eventuella konkurrensproblem i anslutning till Automatias system. Samtidigt förbättrade åtagandena andra företags möjligheter att ta sig in på marknaden för mobila betalningar och ökade alternativen för konsumenterna.