Etusivu \ Konkurrensärenden \ Konkurrensneutralitet \ Riktlinjer och rekommendationer till aktörer inom den offentliga sektorn

Riktlinjer och rekommendationer till aktörer inom den offentliga sektorn

Under år 2017 riktade KKV även uppmärksamhet på förfaranden inom den offentliga sektorn.  En viktig aspekt är kravet på marknadsbaserad prissättning. KKV:s riktlinjer för marknadsbaserad prissättning publicerades i maj 2017. Riktlinjerna beskriver KKV:s tillsynsverksamhet i fråga om prissättning med därtill hörande bedömning av den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet i praktiken. De hjälper även offentliga organisationer att själva bedöma huruvida den ekonomiska verksamheten är konkurrensneutral.

I samband med landskapsreformen och Finansministeriets Kommuninformationsprogram sker förändringar även när det gäller uppföljning och rapportering av den offentliga sektorns verksamhet. På samma gång uppdateras rekommendationerna för den offentliga förvaltningen (JHS) för att uppnå målen om bättre insyn och jämförbarhet. KKV deltog i arbetet med att sammanställa instruktioner för kostnadsbaserad prissättning, som en del av rekommendationerna, i syfte att se till att instruktionerna också uppfyller kravet på konkurrensneutralitet.