Etusivu \ Konkurrensärenden \ Konkurrensneutralitet \ Handläggning av fall

Handläggning av fall

År 2017 tog KKV itu med 15 fall där verksamhet inom offentliga sammanslutningar misstänktes äventyra konkurrensneutraliteten. I flera av dessa fall ledde utredningarna fram till ett beslut. I november 2017 avslutades handläggningen av till exempel ärendet om de akutvårdstransporter med helikopter som Gränsbevakningsväsendet har hand om. Gränsbevakningens uppdrag var en del av ett lagstadgat samarbete mellan myndigheter som syftade till att i alla lägen säkerställa tillgången till akuttransporter med helikopter. Det var alltså fråga om en icke-ekonomisk verksamhet som inte omfattas av bestämmelserna om konkurrensneutralitet.