Karteller

Marknadsdomstolen fastställde i december 2017 påföljdsavgifter till flera bussbolag, Linja-autoliitto och Matkahuolto för långvarig kartellbildning. Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut från 14.12.2017 att bussbolag, bussförbundet Linja-autoliitto ry och Oy Matkahuolto Ab har gjort sig skyldiga till kartellbildning. Marknadsdomstolens beslut följde delvis KKV:s framställning om påföljdsavgift, men avgiften blev lägre än i KKV:s yrkan.

Marknadsdomstolen fastställde bussbolagen, Linja-autoliitto och Matkahuolto att betala påföljdsavgifter på totalt 1,1 miljoner euro. KKV hade framställt en påföljdsavgift på 38 miljoner euro. Marknadsdomstolen ansåg att bolagen och Linja-autoliitto har avsett att begränsa konkurrensen genom att utestänga nya linjebaserade bussturer från Matkahuoltos resetjänster såsom informations- och biljettförsäljningstjänster samt genom att inte bevilja frakträttigheter. I fråga om resetjänster gällde ovan nämnda förfaranden från december 2010 till september 2012 och för frakttjänster från december 2010 till december 2015.

Marknadsdomstolen ansåg att bolagen och Linja-autoliitto inte har gjort sig skyldiga till en begränsning av konkurrensen när det kommer till intressebevakningsåtgärder och i diskussioner och överläggningar i samband med dem. Likväl ansågs inte de åtgärder som olovlig begränsning av konkurrensen där man genom diskussioner, utlåtanden och klagomål hade motsatt sig att tillstånd för linjebaserad trafik beviljas. Marknadsdomstolen ansåg att Matkahuoltos reform av tjänsteavtalen inte begränsade konkurrensen. På de här punkterna förkastade marknadsdomstolen KKV:s framställning.

KKV har överklagat två kartellfall som fortfarande är under behandling i högsta förvaltningsdomstolen. På grund av preskription förkastade marknadsdomstolen år 2016 KKV:s framställning om en påföljdsavgift på 35 miljoner euro för en kraftledningskartell. I marknadsdomstolens beslut gällande Suomen Leipuriliitto ry konstaterades att det är fråga om en förseelse, men påföljdsavgiften blev lägre än i KKV:s framställning, och KKV överklagade beslutet i fråga om påföljdsavgiften.