OECD

Det samarbete som sker inom OECD gagnar Finland eftersom många OECD-länder i samband med konkurrensbegränsningar använder samma skadeteori (theory of harm) när det gäller att tillämpa konkurrensrätten. Vikten av samarbetet ökar ytterligare med tanke på att förhoppningen är att konkurrensmyndigheterna tar till ett mer ekonomiskt sätt för att bedöma konkurrensbegränsningar. OECD är ett utmärkt forum för att dryfta skadeteorier eftersom det finns möjlighet att diskutera konkurrensfrågor med konkurrensregimer utanför EU.

År 2017 sammanställde KKV till OECD-möten en landrapport om Finlands konkurrenspolitik samt rapport om att sammanjämka regleringen av och konkurrensen på finansmarknaden.

Andra teman som behandlats i OECD:s konkurrenskommitté och dess arbetsgrupper har varit bland annat konkurrensen och innovationerna inom landsvägstrafiken, definition av geografiska marknader, företagsförvärvens beslutsprocesser, big data, prisdiskriminering, konkurrensmyndigheternas oberoende, innovationer på energimarknaden, sambandet mellan upphandlingar och en mer omfattande konkurrenspolitik, metoder för marknads- och sektorundersökningar, eftermarknad, flersidiga marknader, algoritmer, konkurrensrättens presumtioner och integritetsskydd, institutionella investerares betydelse för marknadskoncentration samt villkor för multinationella gränsöverskridande företagsförvärv.

KKV har tillsammans med Finlands delegation vid OECD särskilt prioriterat konkurrens som begränsas av den offentliga makten. I delegationens verksamhetsplan finns en skrivelse om att målet för KKV och delegationen är att marknaderna förblir öppna för konkurrens och när det behövs reagerar man på sådana eventuella protektionistiska trender såsom konkurrensbegränsningar där man till exempel genom ”statlig styrning” skapar hinder för tillträde på marknaden.