Nordiskt samarbete

I december 2017 lämnade regeringen till riksdagen en proposition (på finska) om ett samarbetsavtal mellan de nordiska ländernas konkurrensmyndigheter. Den bygger på det statsfördrag som KKV:s generaldirektör Juhani Jokinen undertecknade år 2017 på de nordiska konkurrensmyndigheternas årsmöte som KKV arrangerade.

Det här samarbetsavtalet ersätter samarbetsavtalet från år 2001 där avtalspartner var Danmark, Island, Norge och Sverige. Avsikten med avtalet är att säkerställa ett effektivt samarbete mellan de nordiska konkurrensmyndigheterna. Genom samarbetet kan Finland säkerställa att konkurrensreglerna verkställs på ett effektivt sätt. Samarbetsformerna inom ramen för avtalet är underrättelser om utredningsåtgärder, informationsutbyte, inhämtande av information och vidtagande av andra utredningsåtgärder på en annan nordisk konkurrensmyndighets vägnar samt bistående vid inspektioner.