EU-ärenden

Precis som under tidigare år har KKV under år 2017 medverkat i verksamheten inom EU:s konkurrensmyndigheters nätverk European Competition Network (ECN). Det viktigaste med samarbetet inom ECN är att alla konkurrensmyndigheterna i EU:s medlemsländer tillämpar samma konkurrensregler eftersom konkurrensbegränsningar kan ha en effekt på handeln mellan medlemsländer.

Nätverket ECN har skapats för att säkerställa att konkurrensbegränsningar som gäller hela EU alltid ges till en sådan nationell konkurrensmyndighet som är bäst lämpad att handlägga saken utifrån sitt geografiska läge och begränsningens art. Medlemsländernas konkurrensmyndigheter avgör 85 procent av alla EU:s konkurrensrättsliga fall, medan EU-kommissionens sköter 15 procent av fallen. Årligen uppdelas 150–200 sådana konkurrensbegränsningsärenden mellan EU-ländernas konkurrensmyndigheter som har en effekt på handeln mellan medlemsländerna. En separat överenskommelse har ingåtts inom ramen för nätverket ECN om hur allokeringen mellan medlemsländerna verkställs och hurdana rättigheter och skyldigheter medlemsländernas konkurrensmyndigheter har när det gäller att bistå andra myndigheter inom ECN.

Medlemsländerna bistår varandra på olika sätt när det gäller konkurrensärenden. Till exempel år 2017 lämnade EU-ländernas konkurrensmyndigheter 75 förfrågningar till KKV angående Finlands erfarenheter av tillämpning i konkurrensärendet i fråga. Dessa förfrågningar gör att KKV får kännedom om aktuella fall i andra medlemsländer och kan använda informationen till tillämpliga delar i sina egna utredningar. Samarbetet mellan medlemsländerna sparar på resurser samtidigt som man kan utbyta erfarenheter av tillämpning när det gäller olika beslut i samband med konkurrensproblem.

KKV hanterar dagligen arbetsuppgifter som knyter an till nätverket ECN. Samarbetet inom nätverket är i huvudsak konfidentiellt och icke-offentligt. Att föra en kontinuerlig dialog mellan kommissionen och de andra EU-ländernas konkurrensmyndigheter är av vikt för att upprätthålla den egna europeiska konkurrensrättsliga kompetensen och påverka innehållet i EU:s konkurrenspolitik och beslutspraxis. I mars 2017 var KKV utsedd av medlemsländerna att fungera som fall-referent (case rapporteur) i ett kartellärende som gällde flygfrakt där kommissionen fastställde en påföljdsavgift på 776 miljoner euro.

Även branschvisa konkurrensbegränsningar behandlas i nätverket eftersom konkurrensfrågorna inom samma bransch oftast är liknande i olika länder. Branschspecifika ECN-arbetsgrupper finns bland annat för frågor som gäller livsmedel, energi, transport, medicin, bank, telekommunikation och miljö. År 2017 grundades en ny arbetsgrupp som specialiserat sig på den digitala marknadens konkurrensfrågor.

Avsikten med det direktivförslag som kommissionen gav våren 2017 var att i högre grad stärka befogenheterna för EU:s konkurrensmyndigheter och följaktligen effektiviteten i hela nätverket ECN. EU-kommissionens och konkurrensmyndigheternas omfattande utredningsarbete om utvecklingsbehovet för ECN har pågått i flera år och ligger som grund för direktivförslaget. Tillsammans med arbets- och näringsministeriet företräder KKV Finland i ministerrådets arbetsgrupp som medverkar i beredningen av den slutliga utformningen av direktivet. Målsättningen är att direktivet ska antas under innevarande år.

KKV bistår utrikesministeriet i EU-domstolsärenden. I fjol fick KKV långt över tio begäranden om förhandsavgörande i pågående konkurrensmål i EU:s domstolar. KKV har i uppgift att för utrikesministeriet bedöma om Finland borde ge en nationell konkurrensrättslig synpunkt på förhandsavgörandet och följaktligen delta i EU-domstolens rättegång i ärendet i fråga.

Det avtal som är under beredning angående EU:s och Kanadas tillämpning av konkurrensreglerna är ett exempel på att det internationella samarbetet i fråga om konkurrensärenden ökar. Avsikten med avtalet är att öka informationsutbytet mellan EU:s och Kanadas konkurrensmyndigheter samt effektivisera konkurrensövervakningen i sådana situationer där effekterna av konkurrensförseelser allt oftare sträcker sig utanför landsgränserna.

För EU:s del gäller avtalet sådana frågor som knyter an till konkurrensförseelser och tillsynen över företagsförvärv som kommissionen handlägger. Det är fråga om ett avtal mellan EU och Kanada. Därför är Finland och EU:s andra medlemsländer inte avtalsparter och behöver inte verkställa avtalet.