Etusivu \ KKV 2017 \ Pääjohtajan katsaus

Pääjohtajan katsaus vuoteen 2017

KKV Jokinen JuhaniVuosikirjamme 2017 kertoo, mitä olemme tehneet ja saavuttaneet sen noin 10,6 miljoonan euron sijoituksen vastineeksi, jonka veronmaksajat ovat valtion budjetin kautta tehneet Kilpailu- ja kuluttaja­virastoon (KKV) taloudellisen kilpailun ja kuluttajan­suojan turvaamiseksi. Osa työstämme ei näy sellaisina KKV:n päätöksinä, esityksinä tai linjauksina, joiden lopputulokset tai vaikutukset voisimme suoraan lukea omiksi saavutuksiksemme. Pidämme kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä, että olemme mukana esimerkiksi lainsäädännön valmistelussa. Se auttaa muita instituutioita ja pyrkii huolehtimaan elinkeinonharjoittamisen vapauden ja kuluttajan­suojan huomioon ottamisesta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Virastolle on annettu viime vuosina merkittävä määrä uusia tehtäviä. Myös tämän toimintavuoden aikana linjattiin tehtäväsiirtoja, jotka vaikuttavat olennaisesti viraston toimintaan. Kuluttajien oikeudellinen neuvonta siirtyy maistraateilta KKV:lle vuoden 2019 alusta. Lisäksi kuluttaja- ja kilpailuhallinnon tehtävät siirtyvät aluehallintoviranomaisilta KKV:lle vuoden 2020 alusta. Uudistettu hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa ja KKV sai sen myötä uusia valvontatehtäviä. Ensimmäiset valvontaratkaisut on jo saatu. Niiden perusteella voidaan sanoa valvontatehtävän luomisen tulleen tarpeeseen, vaikka hankintamenettely sinänsä olisikin vähän paperin makuista. Ei ole yhdentekevää, millaisten menettelyjen kautta noin 20 miljardia euroa julkisia varoja ohjautuu tavaroiden ja palvelujen toimittajille.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä on valmisteltu kilpailulain osittaista uudistamista koskeva esitys. Olemme olleet tässä työssä mukana. Ehdotuksessa on kolme keskeistä tavoitetta: Kilpailuneutraliteettivalvonnan vahvistaminen, sähköisten tarkastusten tehostaminen sekä viranomaisten välisen tietojenvaihdon edellytysten parantaminen. Kilpailulakia täydentää aikanaan tällä hetkellä EU:n parlamentti­käsittelyssä oleva direktiivi jäsen­valtioiden kilpailu­viranomaisten täytäntöön­pano­valmiuksien parantamisesta. Kumpikin uudistus­kokonaisuus on paikallaan. Saman sisältöisten kansallisten ja unionin kilpailun­rajoitus­kieltojen selvitys­menettely ja sanktiointi eivät saisi ainakaan olennaisesti riippua siitä, tutkiiko asian KKV, toisen jäsenmaan kilpailuviranomainen vai komissio, eivätkä uudet sovellukset saisi muodostua alustoiksi, joilla kilpailunrajoituksia voisi toteuttaa valvonnan katvealueella.

Soteuudistuksen valinnanvapauslakiesitys oli lausuntokierroksen jälkeen viimeisteltävänä sosiaali- ja terveysministeriössä. Esitys tarkoittaa määrätyissä palveluissa kilpailuasetelman syntymistä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välille ja esitys toisi tehtäviä myös virastolle. Ne koskisivat kilpailun neutraalisuuden turvaamista julkisten ja yksityisten suoran valinnan palveluiden tuottajien välillä sekä kuluttajansuojan valvontaa vähintäänkin terveyspalveluiden markkinoinnissa.

Harmaan talouden toimenpideohjelma ja tilannekuvatoiminto on saatu käyntiin osana valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa. Ajankohtainen tieto harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta tulee tarjolle uusilla viranomaisten ylläpitämillä verkkosivuilla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi, jotka aukeavat keväällä 2018. KKV:n kannalta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa on kysymys käytännön toimista ja viranomaisyhteistyöstä, joiden avulla pääsemme paremmin turvaamaan tasapuolisia kilpailun edellytyksiä, paljastamaan kartelleja, suojaamaan kilpailua ja julkisia varoja hankinnoissa sekä vaikeuttamaan kuluttajiin kohdistuvien nettihuijausten ja tilaus­ansojen toimintaa.

Pääjohtaja
Juhani Jokinen