Etusivu \ Kilpailuasiat \ Julkisten hankintojen valvonta

Julkisten hankintojen valvonta

KKV sai uuden hankintalain myötä toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien. Virasto rekrytoi vuoden 2017 aikana useita hankintaosaajia ja vuoden lopulla hankintoja valvoi yhdeksän hengen tiimi. Henkilöstön valvontatoimintaan liittyvää osaamista kehitettiin koko vuoden ajan. Lisäksi voimavaroja suunnattiin valvontatoiminnan toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen.

Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa hankintalainsäädännön keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen hankinnoissa. KKV:n puuttuminen laittomiin suorahankintoihin palvelee markkinoiden toimivuutta ja yhteiskunnan kokonaisetua: avoimesti ja syrjimättömästi toteutetuilla hankinnoilla saadaan julkisille varoille enemmän ja laadukkaampaa vastinetta.

KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja niihin rinnastuvien karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintamenettelyjen valvontaan. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien ja eräiden muiden suorahankintojen tapauksessa KKV voi tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun tai sopimuskauden lyhentämisen määräämiseksi. Muiden havaitsemiensa lainvastaisten menettelyjen johdosta KKV voi antaa hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta.

KKV:n valvonta ei korvaa säännönmukaista muutoksenhakumenettelyä, eikä KKV:lle annetun valvontatoimivallan tarkoituksena ole, että KKV hakisi muutosta hankintamenettelyissä tapahtuneisiin virheisiin tarjoajien tai muiden asianosaisten puolesta. KKV kohdistaa valvontansa erityisesti taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittäviin lainvastaisuuksiin, ei vähäisiin muotovirheisiin, joilla on vain rajallinen vaikutus kilpailutuksen lopputulokseen.

KKV havaitsi jo valvontatoimintansa alkutaipaleella epäkohtia hankintamenettelyissä. Huhtikuussa 2017 antamassaan ensimmäisessä hankintavalvonnan päätöksessään virasto kiinnitti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) huomion hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä. Soiten etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutuksesta julkaistu hankintailmoitus suosi KKV:n arvion mukaan käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja sulki kilpailusta pois muut potentiaaliset tarjoajat. Aihetta käsiteltiin myös Ajankohtaista kilpailusta -blogissa kesäkuussa 2017.

Elokuussa 2017 virasto kiinnitti Kunnan Taitoa Oy:n huomion suorahankinnan käyttöedellytyksiin. Kunnan Taitoa Oy oli katsonut teknisestä syystä johtuvan kilpailun puutteen olevan peruste tietoliikennepalvelujen suorahankinnalle. KKV:n arvion mukaan valittu sopimuskumppani ei kuitenkaan ollut hankintalain tarkoittamalla tavalla ainoa palveluntuottaja, joka voi teknisesti toteuttaa hankitun tietoliikennepalvelun.

Valtaosassa KKV:lle tehdyistä toimenpidepyynnöistä on ollut kyse epäkohdista, joita on havaittu tai koettu vireillä olevissa ja äskettäin toteutetuissa kilpailutuksissa. Vähemmistö yhteydenotoista koskee lainvastaisia suorahankintoja, joiden tulisi kuitenkin olla KKV:n valvontatoiminnan painopisteenä. Vuonna 2018 KKV tuleekin suuntaamaan resurssejaan enemmän oma-aloitteiseen valvontaan.

KKV julkisten hankintojen valvonta