Tietoa sivustosta

Takaisin etusivulle

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus – jatkotoimet (YVVj) -hanke on syntynyt tavoitteenaan edistää korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikutuksen tunnistamista, korkeakoulujen strategista johtamista ja tarkemmin korkeakoulujen kykyä asettaa tavoitteita suhteessa haluttuihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kehittää korkeakoulujen edellytyksiä osoittaa toimintansa tuottama lisäarvo yhteiskunnassa ja globaalisti valitsemiensa profiilien mukaisesti. Hankkeessa pyrittiin tuottamaan korkeakouluille itsearviointityökaluja tunnistaa ja osoittaa panosten ja perustehtävien tuottama tuottama vaikuttavuus sekä laatia suositukset parhaista käytännöistä ja menetelmistä. Hanke on ollut luonteeltaan ensisijaisesti kehittämishanke.

Hanke toteutettiin Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n koordinoimana. Se on toteutettu 1.12.2015–31.5.2106 välisenä ajankohtana. Hanke oli jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2014 tilaamille selvityksille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksista ja tavoista tunnistaa ja arvioida niitä. (Vastuullinen ja vaikuttava. Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. OKM:n julkaisuja 2015:13). Ylipäänsä on todettava, että korkeakouluissa on tehty aktiivista työtä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kuitenkin on edelleen olemassa kasvava tarve systematisoida toimintaa sekä jäsentää, miten korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuutta on vietävissä eteenpäin muuttavassa toimintaympäristössä.

Hankkeen organisoinnista vastasivat hankkeelle määritelty ohjausryhmä sekä tutkimusprosessista vastannut projektiryhmä.

Ohjausryhmä

Leena Wahlfors, UNIFI (pj.)
Tomi Halonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto
Sari Löytökorpi, Valtioneuvoston kanslia
Anssi Mälkki, Suomen Akatemia
Riitta Rissanen, Arene

Projektiryhmä

Jari Stenvall, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto
Miika Kajanus,  Savonia-ammattikorkeakoulu
Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto
Jussi Kivistö, Tampereen yliopisto
Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto
Susanna Niinistö-Sivuranta, Laurea-ammattikorkeakoulu
Eero Pekkarinen, Lapin ammattikorkeakoulu
Hannele Seppälä, Arene
Juha Viitasaari, Arene

Projektiryhmä loi ensivaiheessa työhön viitekehyksen. Tämä perustui tutkimuskirjallisuuteen aiempien materiaaleihin ja selvityksiin korkeakoulujen arvioinista sekä asiantuntemukseen. Lisäksi muun muassa korkeakoulujen tasekirjen ja raportointien perusteella arvioitiin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nykytilannetta.

Laaditun viitekehyksen perusteella toteutettiin varsinainen aineistokeräys. Tiedonkeruun keskeisinä osina olivat neljä alueellista työpajaa (Vantaa 7.3.; Tampere 10.3.; Mikkeli 22.3.; Oulu 11.4.) ja niiden ilmoittamisen ohessa täytetyt ennakkotehtävät. Lisäksi yleisenä työpajana järjestettiin Foresight Friday 18.3.2016 yhdessä Valtioneuvoston kanslian ja Sitran koordinoiman Kansallisen ennakointiverkoston kanssa. Lisäksi hankkeen tuloksista kerättiin palautetta 24.5. järjestetyssä tulosten julkistamisseminaarissa.

Alueellisiin työpajoihin kutsuttiin korkeakoulun edustajia sekä korkeakoulujen sidosryhmistä elinkeinoelämän, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakuntien liittojen ja muun julkishallinnon edustajat sekä opiskelijajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarien edustajia. Työpajojen ja ennakkotehtävien tavoitteena oli myös tuoda esiin eri toimijoiden näkemyksiä ja muodostaa yhteistä näkemystä korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden edistämisestä, nostaa esiin parhaita käytänteitä vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden edistämiseksi sekä tarkastella vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden haasteita, odotuksia ja kehittämismahdollisuuksia.

Ennakkotehtäviin annettiin kaikkiaan 89 vastausta. Sektorikohtainen jakautuminen on nähtävissä taulukosta. Kaikkiaan 44 vastaajaa ilmoitti edustavansa korkeakoulujen hallintohenkilöstöä. Kuusi vastaajaa edusti tutkimushenkilöstöä, yksi yliopistoista ja viisi ammattikorkeakouluista. Kaksi ammattikorkeakouluille merkittyä vastausta antoivat opiskelijaedustajat. Muussa julkishallinnossa oli edustettuina muun muassa kunnat ja sairaanhoitopiirit. Muu -luokassa oli muun muassa kehitysyhtiöiden ja YVV-neuvottelukuntien edustajia.

Taulukko 1. Ennakkotehtäviin vastanneet ja työpajoihin osallistuneet taustaorganisaation mukaan luokiteltuna. Huomio: Muu -luokka oli mahdollista valita ilmoittautumisen yhteydessä, mutta se ei ollut tarjolla työpajoissa käytetyissä luokitteluissa.

 

Yhteensä osallistujia /vastaajia

Ammatti-korkeakoulu Yliopisto Julkis-hallinto Elinkeino-elämä Muu
Ennakko-tehtävät 89 32 20 22 6 9
Työpajat 96 33 25 21 9 8

Kaikkiaan osallistujia oli työpajoissa 96, joista 22 oli Vantaan työpajassa, 30 Tampereen työpajassa, 23 Mikkelin työpajassa ja 21 Oulun työpajassa. Lisäyksinä aiempiin olivat kaksi opiskelijaedustajaa yliopistoista, kolme yliopistojen ja kaksi ammattikorkeakoulujen edustajaa sekä kolme työ- ja elinkeinoelämän ja yksi julkishallinnon edustaja.

Työpajoissa  tavoitteena ei ollut löytää oikeita vastauksia vaan tuoda esiin teeman mukaisesti käsitteitä, ideoita, haasteita ja kehittämiskohteita.  Kaikki kerätyt ajatukset kuvattiin ja kirjattiin ylös hyödynnettäväksi kirjoitusprosessissa.

Infograafia varten kerätty aineisto on jäsennetty projektiryhmän toimesta. Sitä laadittaessa on erityisesti pyritty huomiomaan jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, joka edellyttää vuorovaikutukseen perustuvaa toimintatapaa korkeakoulujen ja yhteiskunnan välillä vaikuttavuutta edistettäessä. Inforgraafia on myös kehitetty eteenpäin julkistamistilaisuuden ja ohjausryhmältä saatujen kommenttien perusteella. Näin infograafi ei perustu yksiselitteisesti kerättyyn aineistoon. Kehittämishankkeen tarkoituksena on ollutkin ensisijaisesti se, että infograafin käytettävyys oli mahdollisimman suuri ajatellen korkeakoulujen ja yhteiskunnan välista vuorovaikutusta vaikuttavuuden aikaansaamisen näkökulmasta.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/