Etusivu \ Digitalisering \ Plattformar och delningsekonomi

Plattformar och delningsekonomi

KKV följde med hur plattformarna utvecklades och om de inverkade på hur välfungerande marknaden var. Ämbetsverket har sammanställt en översikt över sådana konkurrens- och konsumentaspekter som rör företag och konsumenter som verkar på plattformarna. Regelverket kring plattformarna har även dryftats i bloggen Ajankohtaista kilpailusta (på finska) och i konsumentombudsmannens nyhetsbrev (på finska).

KKV medverkade i arbets- och näringsministeriets nätverk för delningsekonomi som bestod av experter från olika ministerier och ämbetsverk. KKV gav ett utlåtande (på finska) om utkastet till utredning i fråga om utmaningar och utvecklingsbehov när det gäller regleringen av delningsekonomin. KKV ansåg det vara viktigt att delningsekonomin inte överregleras. I syfte att lösa utmaningarna borde man överväga alternativa regleringsformer såsom självreglering. Om man i framtiden går inför regelverk borde reglerna bygga på en allmän lagstiftning som är neutral vad gäller nyttigheter och teknik samt står sig över tid.

KKV konstaterade också  i sitt utlåtande (på finska) om verkställandet av strategin för den digitala inre marknaden att det alltid borde finnas vägande skäl bakom nya regelverk i sådana fall då problem inte kan lösas på något annat sätt och det befintliga regelverket inte är tillräckligt. KKV understödde en fortsatt dialog med aktörer på plattformarna när det gäller praxis för att anmäla och radera lagstridigt innehåll, men betonade behovet av insyn och tillräckliga övervaknings- och rättelseåtgärder för att säkerställa grundläggande rättigheter, framförallt yttrandefriheten.