Etusivu \ Digitalisering \ Geoblockering

Geoblockering

Avsikten är att på EU:s inre marknad bekämpa geografisk blockering, det vill säga diskriminering på grund av nationalitet eller bosättningsort eller etableringsort. Enligt förslaget om geoblockering skulle det framöver bland annat vara förbjudet att hindra en kund tillträde till en viss webbplats utifrån kundens nationalitet eller bosättningsort eller etableringsort, likväl att omdirigera en kund till en annan webbplats utan kundens samtycke på förhand samt att använda olika betalningsvillkor beroende på kundens nationalitet eller bosättningsort.

KKV ansåg i sitt utlåtande (på finska) att förslagen i förordningen var ett steg i rätt riktning såväl ur ett konsumentperspektiv som med tanke på att främja konkurrensen. KKV pekade dock på de resurser som förutsätts för att övervaka att förordningen följs. Enligt förslaget ska medlemsländerna utse en myndighet eller myndigheter som övervakar att förordningen verkställs, liksom ger konsumenten praktisk hjälp i tvistemål i fråga om begränsningar vad gäller geografiskt läge. De nya uppgifterna kräver en relativt stor ny arbetsinsats samt tekniska färdigheter, metoder och resurser i syfte att i datanätverk samla in och spåra data som gäller geoblockering. KKV borde få extra resurser om man överväger att utvidga ämbetsverkets tillsynsuppgifter att omfatta övervakningen i enlighet med förordningsförslaget.