Etusivu \ Digitalisaatio \ Digitaalisten palveluiden esteettömyys

Digitaalisten palveluiden esteettömyys

Digiyhteiskunnan eteneminen edellyttää, että kaikilla on pääsy digitaalisiin palveluihin. Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyyttä koskevasta toimenpide­ohjelma­luonnoksesta antamassaan lausunnossa virasto piti tärkeänä, että yhteistyön toteutuminen eri toimijoiden välillä varmistetaan jatkossa. Palveluille asetettujen vaatimusten ja käytännön toteutusmallien on oltava mahdollisimman yhteneväisiä alasta riippumatta. KKV piti kannatettavana Design for All (DFA) -periaatteen asettamista toimenpide­ohjelman perustavoitteeksi. Tarvittavan avun saaminen on kuitenkin varmistettava niille kuluttajille, jotka eivät pysty omatoimisesti hyödyntämään edes helppokäyttöisimpiä ratkaisuja.

Esteettömyyden toteutumisen kannalta keskeisiä ovat myös laitteiden ja palveluiden yhteentoimivuus, helppokäyttöisyys ja sopimusehtojen selkeys. Lisäksi KKV korosti laitteiden valmistajien ja palveluiden tarjoajien vastuuta tietoturvasta ja tietoturvan rakentamisesta palvelukokonaisuuden sisään.