Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Totalreform av alkohollagen

Totalreform av alkohollagen

Riksdagen antog en totalreform av alkohollagen den 19 december 2017. När reformen hade trätt i kraft får alla alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 5,5 procent säljas i butikerna. Reformen innebar även bland annat att restaurangerna fick fria öppettider. KKV gav sitt utlåtande (på finska) om saken under år 2017 till social- och hälsovårdsministeriet samt två gånger till riksdagen.

I utlåtandet understödde KKV reformens viktigaste mål och ändringar som handlade om att lägga större tonvikt på de näringspolitiska målen och att lätta upp regleringen för restauranger och butiker. En mycket stor del av den konsumerade alkoholen säljs redan idag via restauranger eller butiker. KKV ansåg att de ändringar som förts fram har en positiv effekt på konkurrensen inom såväl restaurangbranschen som handeln.

Vidare pekade KKV på att det fortfarande finns en ganska stor regleringsbörda till exempel när det gäller förutsättningarna att bevilja detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker samt bestämmelserna om tillfällig och annan försäljning av alkoholdrycker. Dessa har betydelse framförallt för nya produkttyper såsom gårdviner och hantverksöl, liksom med tanke på nya aktörers tillträde till branschen eller evenemangsarrangörer.

Ur utlåtandena framgick att KKV är medveten om de social- och hälsopolitiska mål som lagts fram för att motivera begränsningarna i alkohollagstiftningen. En del av dessa mål berör i hög grad konsumentskyddsfrågor. Sett ur det perspektivet påpekade KKV bland annat att det finns skäl att följa med hurdan effekt totalreformen har i synnerhet på minderårigas alkoholkonsumtion samt på alkoholreklamen.

KKV betonade också behovet av att rikta myndighetstillsynen på situationer med tydligt verifierade risker eller kategoriska förbud såsom att servera och sälja till minderåriga eller berusade. I övrigt bör man förlita sig på en mer omfattande egenkontroll, som i sin tur bör kombineras med exempelvis ett starkare hot om att tillståndet att bedriva verksamhet delvis eller helt återkallas till följd av försummelser