Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Revidering av konkurrenslagen

Revidering av konkurrenslagen

I mars 2017 gav arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp sitt betänkande (på finska) om revideringen av konkurrenslagen. Utlåtandetiden för det utkast till lagförslag (på finska) som arbetsgruppen utarbetat löpte ut i slutet av januari 2018. Även KKV:s företrädare medverkade i arbetsgruppen med uppgift att:

  1. bedöma revideringsbehovet för konkurrenslagen inom ramen för EU:s konkurrensregler och i enlighet med regeringsprogrammet
  2. föreslå andra revideringsbehov av konkurrenslagen med tanke på enhetligheten i EU:s och den nationella lagstiftningen liksom de revideringsförslag som har gjorts om dem.

Arbetet med den första uppgiften stod klart år 2016. Enligt den mellanrapport (på finska) som då publicerades var det inte motiverat att med hjälp av konkurrensregler ingripa i lantbrukets lönsamhetsutmaningar. Arbetsgruppen ansåg det nödvändigt att förtydliga texten i konkurrenslagen om det så kallade jordbruksundantaget så att det tydligare omfattar arrangemang som är tillåtna i EU-lagstiftningen.

Betänkandet som gällde arbetsgruppens andra uppgift stod klart 14.3.2017. Det utkast till regeringsproposition som ministeriet hade utarbetat utifrån betänkandet gick på remiss i december 2017. Efter att arbetsgruppens betänkande blev klart gav EU-kommissionen ett direktivförslag som gäller självständighet, resurser och verkställighetsbefogenheter hos konkurrensmyndigheterna i medlemsländer när de tillämpar artikel 101 och 102 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Behandlingen av förslaget fortsätter i Europaparlamentet år 2018. Bestämmelserna i direktivförslaget är delvis i linje med arbetsgruppens förslag och delvis sträcker de sig längre. Således var det inte ändamålsenligt att stadga om frågor som omfattas av förslaget innan det slutliga direktivet står klart. Det här liksom utlåtanderesponsen har lett till att det nationella utkastet till lagförslag är snävare än arbetsgruppens lagförslag.

De tre viktiga punkterna i förslaget var:

  1. En skärpning av konkurrensneutralitetsreglerna så att det krävs separat bokföring för ekonomisk verksamhet som bedrivs av en offentlig aktör. Bestämmelsen skulle skapa bättre förutsättningar för att ingripa i sådan affärsverksamhet inom den offentliga sektorn som äventyrar rättvisa konkurrensvillkor och påskynda hanteringen av ärenden. 
  2. Tillsynsreglerna skulle ändras så att sökningar i fråga om att granska elektroniskt material kan utföras av KKV i de egna lokaliteterna i stället för att granskningen av materialet sker i företagets lokaliteter såsom reglerna idag fastställer. Förslaget skulle rationalisera inspektionerna och skapa bättre förutsättningar för övervakning av konkurrensbegränsningar när inspektörerna och de apparater som behövs vid inspektionerna inte under långa perioder har placerats hos företag runtom i landet. 
  3. Att förbättra KKV:s rätt att få upplysningar så att skyldigheten att överlåta upplysningar även gäller aktörer inom den offentliga sektorn och så att KKV har möjlighet att överlåta och få annars sekretessbelagda upplysningar av vissa andra myndigheter. Den först nämnda förbättringen är nödvändig för att övervaka konkurrensneutraliteten och karteller eftersom praktiska erfarenheter visar att det inom den offentliga sektorn saknas både vilja och rättsliga möjligheter att överlåta nyttiga upplysningar till KKV när det gäller att avslöja karteller. Den andra revideringen är nödvändig med tanke på myndigheternas förutsättningar att samarbeta i syfte att bekämpa kartelliknande begränsningar liksom grå ekonomi som skadar konkurrensen.

Konkurrenslagens reformpaket omfattar också de nordiska konkurrensmyndigheternas samarbetsavtal som även Finland nu har anslutit sig till. De nordiska konkurrensverkscheferna undertecknade avtalet i september 2017 men för att det ska träda i kraft krävs en ändring av konkurrenslagstiftningen. I december 2017 lämnade regeringen en proposition (på finska) i ärendet till riksdagen. Att få med avtalsbestämmelserna i konkurrenslagen skulle förbättra hanteringen av nordiska gränsöverskridande konkurrensfall och även i övrigt ge en lämplig rättslig ram för finländska tjänstemän att tillsammans med nordiska kolleger diskutera och utbyta upplysningar om akuta konkurrensproblem.