Etusivu \ Avveckling av normer och ny lagstiftning \ Placeringstjänster och tillhandahållande av försäkringar

Placeringstjänster och tillhandahållande av försäkringar

Syftet med EU-lagstiftningen om investeringstjänster (MiFID II) är att harmonisera regleringen av finansiella tjänster i medlemsstaterna, skapa rättvisa verksamhetsförutsättningar samt stärka investerarskyddet genom att bland annat skärpa kraven för att tillhandahålla komplicerade investeringsprodukter och investeringsrådgivning. I riksdagens finansutskotts hörande (på finska) konstaterade KKV sig vara emot ett sådant arrangemang där vissa aktörer kan erbjuda bland annat investeringsrådgivning med mindre stränga krav än normalt. Detta skulle i hög grad undergräva investerarskyddet och kan inte heller understödas med tanke på rättvisa konkurrensförutsättningar.   

I slutet av hösten 2017 behandlade riksdagen även regeringens proposition med ändringsförslag till lag om försäkringsdistribution (IDD). KKV pekade i sitt utlåtande (på finska) på bland annat försäkringsmäklarnas provisionsförbud och skyldigheten att utreda försäkringsbehovet samt skyldigheten att i samband med investeringsprodukter bedöma om försäkringen är sakenlig och lämplig för kunden, likväl förslagen som gäller individuell rekommendation och vikten av en reglering av uppbindningen i handeln.