Lag om transportservice

KKV medverkade under året i Kommunikationsverkets, Trafikverkets och Trafiksäkerhetsverket Trafis samarbete kring projektet Lippu som syftar till att skapa förutsättningar att erbjuda enhetliga resekedjor i enlighet med transportservicelagen. KKV gav även Kommunikationsverket ett utlåtande om utkastet till uppförandekod. Uppförandekoderna hör till en helhet som syftar till att underlätta aktörernas arbete när de ger andra aktörer tillgång till sitt webbaserade biljett- och betalningssystem.

Under året träffade KKV regelbundet även Trafiksäkerhetsverket Trafi i samband med beredningsarbetet inför revideringen av trafikservicelagen och gav sina synpunkter på bland annat Trafis förordningsutkast om hurdana uppgifter om passagerartransporttjänster och taxitrafikservicens helhetspris som resenärerna bör få information om.

KKV har i sitt utlåtande (på finska) om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikservicelagen samt i ekonomiutskottets liksom trafik- och kommunikationsutskottets hörande understött propositionens förslag med tanke på ekonomisk konkurrens. Propositionen innehöll flera mål för att minska den administrativa bördan och gallra i nationella regelverk i syfte att främja nya företags tillträde på marknaden. I enlighet med regeringens proposition understödde KKV även att olika aktörer bör få en mångsidig tillgång till nödvändiga uppgifter som behövs i arbetet med att utveckla trafiktjänsterna. På så sätt kan nya affärsmodeller och tjänster som bygger på digital information lanseras inom trafiksektorn.

I sitt utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en temporär ändring av sjukförsäkringslagen ansåg KKV emellertid att förslaget som fanns med i propositionsutkastet var problematiskt i och med att även framöver skulle det inom varje enskilt sjukvårdsdistrikt endast finnas en beställningsförmedlingscentral för taxiresor (FPA-resor) som ersätts av sjukförsäkringen. Det här kommer att förhindra att konkurrensen utvecklas när det gäller beställningscentralsverksamhet och stärka ställningen för den beställningscentral som förmedlar FPA-resor. KKV ansåg att den föreslagna modellen leder till skada för konkurrensen på taximarknaden och är i strid med målen för trafikserviceprojektet. KKV ansåg även att det är av stor vikt att den lösning som framförs i regeringens propositionsutkast om att statsrådets förordning, som fastställer ett maximibelopp som ersätts för FPA-resor, är avsedd att vara temporär.

Ur konsumentskyddsperspektiv uppmärksammade KKV att även om själva syftet med resekedjor kan understödjas, så finns inga bestämmelser som ger resenärerna skydd i samband med resekedjor. Om det på marknaden lanseras resekedjor som består av flera etapper med olika transportmedel kan ansvarsfrågorna komma att bli svåra och man är tvungen att i långsam takt skaffa rättstrygghet utifrån kommande beslutspraxis.

Med hjälp av systemet med så kallad ärendehantering på andras vägnar är avsikten att införliva väg- och spårtrafiken i resekedjorna men även andra transportsätt, tilläggstjänster, förmåner och rabatter. Men även här finns öppna praktiska frågor som kräver lösningar innan bestämmelserna träder i kraft. Med tanke på konsumenten är det viktigt när företag erbjuder ärendehantering på andras vägnar att företagens tillförlitlighet kan säkerställas, likväl att man sköter om datasäkerheten och dataskyddet i saklig ordning och att det finns en klar och tydlig ansvarsfördelning såväl när det gäller att hantera ärenden på andras vägnar som att förverkliga resekedjor.

KKV ansåg det vara nödvändigt att noggrant följa med hur marknaden utvecklas och hurdana problem konsumenterna eventuellt stöter på, likväl kommande beslutspraxis och hur EU-lagstiftningen utvecklas, för att senare kunna dryfta hur ansvarsfrågorna ska skötas med tanke på konsumenterna och komplettera lagstiftningen om det behövs. Konsumentombudsmannen väckte diskussion kring ansvarsfrågor i samband med resekedjor även i sin blogg (på finska). När den första fasen av trafikservicelagen skulle träda i kraft förbereddes branschen, och även konsumentombudsmannen medverkade genom att ge aktörer inom taxi- och bussbranschen utbildning i konsumentskydd.