Avfallslagstiftning

KKV:s företrädare medverkade som permanent sakkunnig i arbetsgruppen som tillsatts av miljöministeriet och med uppgift att bereda en lagreform om ansvarsfördelningen inom kommunal avfallshantering samt dryfta hur avfallslagen och upphandlingslagen kan sammanjämkas. Arbetsgruppen publicerade en slutrapport (på finska) i februari 2017.

KKV har gett sitt utlåtande (på finska) om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen. I utlåtandet understöddes tanken att kommunernas samordnande huvudansvar för hanteringen av kommunalt avfall i enlighet med regeringsprogrammet skulle begränsas att gälla avfall som uppkommer vid boende. Kommunerna kunde på så sätt erbjuda avfallshanteringstjänster till andra än hushållen endast på marknadsvillkor eller utifrån sin sekundära avfallshanteringsskyldighet.

KKV har ansett att hanteringen av avfallsströmmar är en viktig fråga med tanke på utvecklingen av avfallslagen. Att etablera en marknadsplats är en långsiktig utvecklingsåtgärd som KKV har lagt fram. Marknadsplatsen skulle underlätta utvärderingen av marknadsbrist när det gäller kommunens sekundära avfallshanteringstjänster, få avfallshanteringsmarknaden att fungera bättre, öka insynen och förbättra konkurrensen inom avfallssektorn. Marknadsplatsen kan över tid utvecklas till en knutpunkt där omsättningen av allt avfall och sekundärt material sker i syfte att verkställa cirkulär ekonomi.

KKV:s initiativ om att etablera en marknadsplats utvecklades år 2017 i en tillsatt multiprofessionell samarbetsgrupp bestående av avfallsbranschens intressegrupper, som även var ett av regeringens lagstiftningsprojekt.